Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

За нас

Българската банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред българските банки с най-висок кредитен рейтинг: “BBB” с положителна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор, Микрофинансиращата институция "ДЖОБС", която предоставя финансиране на микро-, малки, средни и стартиращи компании, Фондът за капиталови инвестиции и дружествата "ББР Лизинг" и "ББР Факторинг".

Фокусът в нашата дейност

  • Стартиращи предприятия и иновации
  • Износители на готова продукция
  • Преработвателна промишленост
  • Минерални ресурси и природни богатства
  • Земеделие и туризъм

 

Нашият ресурс

 

Балансови показатели Към 31 декември 2018г.
Активи 3 012 761 хил. лв.
Директни кредити към фирми, физически лица и по Националната програма за енергийна ефективност 1 612 649 хил. лв.
Он-лендинг програми за индиректно подпомагане на бизнеса    157 014 хил. лв.
Привлечени средства от международни финансови институции    904 782  хил. лв.
Собствен капитал    771 986 хил. лв.

 

Управление

 

Надзорен съвет
Лъчезар Борисов
Председател
Лъчезар Борисов е роден през 1978 г. в гр. Самоков. Магистър по Макроикономика и Счетоводство и финанси от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Има редица специализации у нас и в чужбина, включително по Предприемачество и рисков капитал в АУБГ, по Управление на проекти в WIFI, Австрия, Насърчаване на преките чуждестранни инвестиции в JICA, Япония, Борсово-валутна търговия и банки в CITIBANK и др. Има богат опит в сферата на корпоративното управление, участвал е в ръководството на частни и държавни компании от сферата на промишлеността, енергетиката и финансовото управление. Към момента заема поста заместник-министър на икономиката.
Митко Симеонов
Зам.-председател
Митко Симеонов е магистър по право от Нов български университет и магистър по международни икономически отношения от УНСС. Има и следдипломна квалификация по финансов мениджмънт от УНСС. Бил е заместник-изпълнителен и изпълнителен директор в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Велина Бурска
Член на НС
Велина Бурска е магистър по икономика и организация на вътрешната търговия от УНСС. От 2002 до 2017 година е директор на дирекция „Следприватизационен контрол“ в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
управителен съвет
Стоян Мавродиев
Председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор
Стоян Мавродиев притежава магистърска степен по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, както и магистърска степен по финанси от Университета за национално и световно стопанство.
Преминал е през избрани курсове на високо ниво в Международната данъчна академия в Амстердам, и е завършил Международната програма за лидери към Държавния департамент на САЩ. Професионалния си опит започва като правен, данъчен и бизнес консултант в PricewaterhouseCoopers. В периода 1996-2006 г. е финансов и правен консултант и управлява United Consulting. От 2009 до 2010 г. е заместник-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси в 41-то Народно Събрание. В продължение на шест години (2010-2016) е председател на Комисията за финансов надзор (КФН), която осъществява надзора и регулацията на финансовата система и небанковия финансов сектор в България. От 2010 до 2016 г. е член на Консултативния съвет по финансова стабилност (КСФС). В този период е и член на Борда на директорите в редица международни организации, сред които ESMA, EIOPA, ESRB, както и представител на България в IOSCO, IАIS и IOPS. От октомври 2017 г. е председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие. От април 2018 г. е член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

 

Румен Митров
Зам.-председател на Управителния съвет и изпълнителен директор
Румен Митров е магистър по Счетоводство и контрол от УНСС. Професионалният му опит започва през 1994 г. в НАП - София. В периода 2000-2003 г. е управител на компанията за внос на петролни продукти „СМН ГАЗ“, а от 2003 до 2011 г. се занимава с финансови и данъчни консултации като управител на двете счетоводни компании „Евротим България“ и „РМ Консулт“. От 2011 до 2016 г. заема последователно длъжността директор на дирекциите „Надзор на инвестиционната дейност“, „Регулаторна политика“ и „Координация, анализи и политика на регулаторната и надзорната дейност“ в Комисията за финансов надзор (КФН).
Николай Димитров
Член на Управителния съвет и изпълнителен директор 
Николай Димитров е доктор по икономика, завършил Университета за национално и световно стопанство със специалностите „Международни икономически отношения“ и „Финанси“. В периода 2007-2015 г. преминава през редица допълнителни курсове и квалификации в Бизнес училище „Джъдж“ към Кеймбриджския университет (Великобритания), Investment Banking Institute (САЩ) и др. Кариерата му в банковия сектор започва в края на 2003 г. и преминава през Райфайзен банк и Обединена българска банка. В Българската банка за развитие работи от юли 2011 г., като от януари 2012 г. застава начело на Отдел „Инвестиционно банкиране и проектно финансиране“, а от април 2013 г. е началник на Управление „Корпоративно банкиране“. Паралелно с това, в периода 2010-2017г. той е бил и хоноруван преподавател в катедра МИО в УНСС.