Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Кариери

Свободни позиции
 • ББР търси да назначи кандидати за позицията "Длъжностно лице по защита на данните"

  Централен офис

  Виж позицията

  „Българска банка за развитие“ АД е институция, единствена по рода си в България. Основен фокус в дейността е подпомагането и насърчаването на малкия и среден бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

  Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Длъжностно лице по защита на данните.

  Изисквания към кандидатите:
  • Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • Да притежават експертни познания в областта на законодателството и практиките в сферата на защитата на личните данни – европейски и вътрешни нормативни актове, насоки на Работната група по чл. 29 от Директива 95/46/ЕО, съдебна практика на правораздавателни органи (на национално и наднационално ниво), както и да познават добрите практики и международни стандарти за защита на информацията.
  • Много добро познаване на нормативната уредба отнасяща се до банковата дейност в България.
  • Компютърни умения за Майкрософт офис и добри софтуерни познания, особено в частта за подбор на подходящите мерки за защита на процесите по обработка, свързани със софтуерни системи и приложения.
  • Отлично владеене на английски език - писмено и говоримо. Владеенето на втори чужд език (френски, немски) би било предимство.
  • Сертификат за успешно преминати организирани обучения и семинари по повод изискванията на Регламент 2016/679 и защитата на личните данни.

  Основни задължения и отговорности:
  • Наблюдава и контролира за спазване изискванията на Регламент 2016/679 и други нормативни актове на европейско и национално ниво, както и вътрешните актове на Групата на ББР за защита на данните;
  • Извършва първоначални и периодични обучения на персонала за повишаване информираността на служителите, дава съвети, препоръки и указания по въпроси, касаещи обработването на личните данни в организацията;
  • Участва в разработването, внедряването и актуализирането на организационни и технически мерки за гарантиране сигурността на обработваните от Групата на ББР лични данни;
  • Сътрудничи и служи като точка за контакт с надзорния орган по въпросите на обработването на личните данни;
  • Разработва, внедрява и актуализира политики, правила и процедури във връзка със защита на личните данни, прилагани в Групата на ББР, изготвя и поддържа съответните регистири, извършва и други задължения, свързани с функциите на длъжността.

  В „Българска банка за развитие“ АД ще имате възможност:
  • Да допринесете за развитието на стабилна финансова институция със специфичен профил;
  • Да обогатявате своите знания и компетенции;
  • Да бъдете част от динамичен екип;
  • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

  Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на HR@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

  Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

  Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

  Затвори
  Кандидатствай