Цели на програмата InvestEU

Цели на програмата InvestEU

Програмата InvestEU цели да подкрепи приоритетните политики на ЕС чрез финансиране на инвестиционни операции, които допринасят за:

  • конкурентоспособността на Съюза, включително иновации и цифровизация;
  • устойчивостта на икономиката на Съюза и нейния растеж;
  • социалната устойчивост и приобщаване на Съюза; 
  • интеграцията на капиталовите пазари на Съюза и диверсификация на източниците на финансиране за предприятията от Съюза и насърчаване на устойчиво финансиране.

Целта е да се мобилизират публични и частни инвестиции в рамките на ЕС за справяне с пазарните неуспехи и инвестиционния недостиг, които възпрепятстват постигането на целите на ЕС по отношение на устойчивостта, конкурентоспособността и приобщаващия растеж. Подкрепен от бюджетна гаранция на ЕС, се планира Фондът InvestEU да увеличи въздействието на бюджета на ЕС, като „прави повече с по-малко“.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster