Избор на банки-партньори, крайни получатели и техните проекти

Избор на банки-партньори, крайни получатели и техните проекти

Условия за встъпване на договорни отношения с банки партньори

Финансовият регламент задължава ББР да извърши избор на финансови посредници в съответствие с принципите на прозрачност, равно третиране и чрез конкурентна и недискриминационна процедура по избор, обоснована от естеството на инструментите, отчитайки финансовите и оперативни възможности на кандидатите.

В тази връзка и с оглед на одобрените вътрешните правила за изпълнение на финансови инструменти, ББР планира да проведе избор на партньори, при прилагане на следните основни стъпки:

  • Проверка на съответствие с предварително определени формални критерии, вкл. липса на основания за отстраняване и за съответствие с изискванията за допустимост на финансовите посредници;
  • Оценка на критерии за предварителен подбор, свързани с оценка на финансовия и оперативен капацитет на кандидатите, включително и провеждане на изследване и анализ (due diligence) относно потвърждението, че кандидатите разполагат с всички необходими умения и ресурси за ефективно изпълнение на финансовия/ите инструмент/и, включително възможността да изградят описания в предложението нов портфейл от кредити и предложените по-благоприятни условия за крайните получатели, качеството на процесите по генериране на кредити, управление на риска, събиране на суми по кредити в неизпълнение, системите им за отчетност и др.;
  • Оценка на критерии, свързани с оценка на портфейла, който ще бъде създаден в изпълнение на финансовия инструмент, както и на въздействието му върху постигане на целите на възложения на ББР ЕАД инструмент при непряко управление на ЕК;
  • Преговори и класиране;
  • Сключване на договори с всички, получили определен, минимално изискващ се общ резултат.

Определяне на крайни получатели и техните проекти

Генерирането, изследването и анализа, документирането и обслужването на портфейла от допустими заеми, лизинги или други дългови сделки с допустими крайни получатели следва да се извършват от избраните финансови посредници, в съответствие с техните обичайни процедури по генериране и обслужване на портфейли. Финансовият посредник запазва преки клиентски кредитни отношения с всеки краен получател, като жизнеспособността и допустимостта на съответния краен получател и на съответния проект следва да се определя по преценка и процедури на съответния финансов посредник. Финансовите посредници следва да прилагат вътрешните си правила и процедури по отношение на оценката на риска на крайните получатели като одобрените от посредника дългови сделки ще се считат за включени в портфейла от гарантирани експозиции след представяне на искане за включване без извършване на предварителен контрол от страна на ББР.
 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster