Роля на Българската банка за развитие в изпълнение на финансовите инструменти

Роля на Българската банка за развитие в изпълнение на финансовите инструменти

Чрез програма InvestEU, за пръв път гаранцията на ЕС е отворена и за национални насърчителни банки и международни финансови институции, различни от групата на ЕИБ, при условие че бъдат определени за „субекти, на които е възложено изпълнението“ въз основа на правилата за бюджета на ЕС (Финансовия регламент). В този случай бюджетната гаранция, предоставяна от програмата, ще се прилага чрез избрани финансови партньори или „партньори по изпълнението“.

ББР, в качеството й на национална банка за развитие, разглежда участието си в програма InvestEU от съществено значение за изпълнение на целите и основните й дейности, заложени в ЗББР. В одобрената с Решение № 349 на Министерски съвет от 15 април 2021г. стратегия на банката за следващия тригодишен период InvestEU заема основно и ключово място при поставянето на институционалните цели и дългосрочните инициативи на ББР и  съществен инструмент за подпомагане развитието на пазара и подобряване достъпа до финансиране в контекста на прилагане на Националната стратегията за малките и средните предприятия за 2021-2027 г.

ББР е преминала оценка от независим одитор по стълбовете по смисъла на чл. 154 от Финансовия регламент, с оглед осигуряване нужната увереност на ЕК, че банката разполага със системи, правила и процедури за изпълнение, равностойни на тези на Комисията. Докладът от оценката по стълбовете е с положителни заключения и към настоящия момент е в процес на разглеждане от ЕК.

ББР разполага с необходимия капацитет, за да гарантира на ЕК, в съответствие с изискванията на чл. 219 от Финансовия регламент и чл. 15 и чл. 19 от Регламент 2021/523 за създаване на програмата InvestEU и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017, че финансовите продукти ще отговарят на следните цели:

  • максимално увеличение на покритието на целите на програмата InvestEU, както са определени в чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/523 за създаване на програмата InvestEU  и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017;
  • съществено увеличение на въздействието на гаранцията от ЕС чрез включване на собствени ресурси на Банката;
  • увеличаване размера на привлечените частни инвестиции;
  • осигуряване на иновативни финансови и рискови решения за справяне с пазарна неефективност и неоптимални инвестиционни ситуации.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster