search-icon

05.12.2017 ББР разширява операциите си, като финансира проектни инвестиции

Промените в Устава на банката са одобрени от БНБ и вписани в Търговския регистър вчера

Българската народна банка (БНБ) одобри промените в Устава на Българската банка за развитие (ББР), които бяха приети с единодушие от Общото събрание на акционерите (Министерството на икономиката и Банка ДСК), проведено на 13 ноември 2017 г. С измененията, вписани в Търговския регистър вчера, се внася яснота в редица тълкувания, които ръководят кредитната дейност на ББР, като й позволяват да развие нови посоки на работа, следвайки модела на европейските банки за развитие.

Промените в документа отразяват европейската практика и лимити за банково кредитиране, както и приоритетите, заложени в Стратегията за дейността на ББР, която беше приета от МС през юли 2017 г. Като публична финансова институция мисията на ББР е да подпомага растежа и развитието на малкия и среден бизнес в страната, както и да мобилизира публичен и частен ресурс за инвестиции в приоритетни за страната отрасли. Банката ще продължи да подобрява достъпа до финансиране чрез нови програми за подпомагане на енергийната ефективност, земеделските стопанства, ескпортно-ориентираните и стартиращите компании.

Новият Устав позволява да се разшири портфейлът от финансови инструменти чрез участие във финансирането на публични и публично-частни инфраструктурни проекти с национално и регионално значение. Увеличават се и възможностите за по-мащабно он-лендинг финансиране, с което ще бъде създадена още по-подходяща среда за развитието на малките и средни предприятия – основна цел, заложена в Закона за ББР. Занапред ще бъдат прилагани директно изискванията за кредитната дейност по Регламент 575/201З/ЕС, които са валидни за всички банки в Република България и в ЕС. Новост е въвеждането на праг, при който се изисква разрешение на Надзорния съвет за одобряване на експозиции, надхвърлящи 5% от собствения капитал на банката. Целта е да се създаде по-добър контрол в кредитната дейност и ясно разграничение на контролните функции на НС.

За първи път в устав на българска банка се въвежда и дефиниция за свързани с политически партии лица, в изпълнение на надзорните препоръки на БНБ. С промените се създава висок стандарт за прозрачност в работата на банката и се изключва възможността за отпускане на кредитни експозиции на лица и организации в пряка връзка с политически партии. Документът регламентира ролята на главния изпълнителен директор, която и до този момент фигурира във вътрешните правила за дейността на ББР и е утвърдена практика сред всички водещи български и международни банки, както и сред международните финансови институции.

Без промяна остава начинът на вземане на решения и представителството на банката от двама изпълнителни директори едновременно, задължителни както в българското, така и в европейското търговско законодателство.

Пълния текст на документа можете да изтеглите оттук.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси