search-icon

30.05.2017 Българска банка за развитие отчете 44,9 млн. лв. печалба за 2016 г.

Групата на Българска банка за развитие (ББР) отчете 44,9 млн. лв. печалба за 2016 г., като увеличението спрямо предходната година е с 6,2 млн. лв. или 18%. Активите на финансовата институция нарастват до 1893,7 млн. лв. Това стана ясно след проведеното Общо събрание на ББР, на което бяха приети одитираните финансови отчети на институцията за 2016 г., заверени от "Ърнст и Янг Одит" ООД.

Общото събрание е решило да се разпредели дивидент в размер на 50% от финансовия резултат, като останалата част от печалбата е заделена за резерви на ББР. Акционерите затвърждават практиката си да инвестират в укрепването на потенциала на банката предварително, а не в резултат на неотложна необходимост. Вследствие на това решение капиталовата адекватност на Българска банка за развитие остава най-високата в българската банкова система и възлиза на 49,13% към края на 2016 г.

Банката бе оценена с висока устойчивост на външни шокове след проведения в средата на 2016 г. преглед на качеството на активите и свързаните стрес-тестове. През февруари 2017 г. международната рейтингова агенция "Фич Рейтингс" потвърди кредитния рейтинг на ББР – "BBB-" със стабилна перспектива.

ББР продължава политиката си по привличане на финансов ресурс от водещи международни институции. За дванадесетте месеца на миналата година банката е привлякла дългосрочен инвестиционен ресурс в размер на 420 млн. лева от чуждестранни финансови институции, сред които Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие към Съвета на Европа, КфВ, Индустриалната и търговска банка на Китай.

Чрез дъщерното си дружество Национален гаранционен фонд (НГФ) ББР продължава осигуряването на гаранции в полза на МСП, като по този начин улеснява достъпа им до финансиране. Към края на м.г. НГФ е гарантирал предоставени от търговските банки кредити за 655 млн. лв. По този начин са подкрепени над 5300 малки и средни предприятия. В продължение на тази политика НГФ подписа в края на 2016 г. споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за 40 милиона евро финансиране за МСП в България в рамките на Плана „Юнкер“ по програма COSME на Европейската комисия.

През 2016 г. дъщерното на ББР дружество МФИ "Джобс" сключи 103 нови договори за кредит и лизинг и предостави финансиране на крайни клиенти в размер на 6.9 млн. лв., с което кредитният и лизингов портфейл на дружеството нарасна до 12.2 млн. лв. Само за предходната година ББР стартира 3 нови програми за индиректно финансиране на бизнеса – програма „Напред“, програма за микрофинансиране "Прогрес" и програмата за финансов лизинг "Лизинг лайн".

Програма "Напред" е предназначена за МСП и е първата, по която ББР поема и до 30% от риска от отпуснатите кредити от търговските банки. Към края на март 2017 г. четирите банки-партньори са финансирали 466 малки и средни фирми на обща стойност 102,3 млн. лв. и общо 7237 служители. Обемът на програма „Напред” е 150 млн. лева.

По програма "Прогрес" са финансирани 176 микрокомпании, като средният размер на заемите е 20 542 лв. Кредитите по програмата са предназначени за компании с персонал до 10 души и годишен оборот до 2 млн. евро, както и самонаети лица, желаещи да развиват бизнес. Максималният размер на предоставяното микрофинансиране е до 25 000 евро.

"Лизинг лайн" е програма за индиректно кредитиране за финансов лизинг, предназначен за закупуване на машини и оборудване на микро, малки и средни предприятия. За по-малко от година 233 компании са закупили дълготрайни материални активи на лизинг по програмата, като общата стойност на придобитите лизингови активи е 11,074 млн. лв. Програмата разполага с финансов ресурс в размер на 40,145 млн. лв.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси