search-icon

08.10.2014 Българска банка за развитие увеличава печалбата си с 35% за деветмесечието

Предстои старта на нова програма за индиректно финансиране

Българска банка за развитие (ББР) увеличава с 35% нетната си печалба за деветте месеца на 2014 година спрямо същия период на 2013 г. и нейният размер е 23.7 млн. лв. Основна причина за отчетения ръст е генерираната печалба от основна дейност, което се случва в условията на по-ниски лихви по отпусканите кредити и е показателно за засилване на кредитната дейност. Освен това ББР значително повишава ефективността си, намалявайки административните разходи с 18%, а третата причина е намалението с една трета на разходите за обезценки и провизии. Това е следствие на повишената събираемост на кредитите, необслужвани повече от 90 дни. Събраните средства са освободили заделените провизии и са позволили да се реинтегрират в печалбата на банката. Делът на проблемните кредити намалява до 11.9% при среден дял за банковата система 17.97% (по последни данни на БНБ). За сравнение – в края на 2013 г. те са съставлявали 17.3% от портфейла на банката.

„Финансовите резултати увеличават нашия капацитет да подпомагаме малкия и среден бизнес с атрактивни кредитни продукти и специфични финансови инструменти, които са присъщи само за една банка за развитие и не се предлагат от търговските банки в България. Прогнозираме също, че в края на годината печалбата ни ще бъде тройно по-голяма в сравнение с тази за предходната“, коментира Димо Спасов, Главен изпълнителен директор на ББР.

Краят на третото тримесечие бележи и една година от встъпването в длъжност на новия Управителен съвет на ББР, който бе натоварен със задачата да трансформира институцията в типична банка за развитие с фокус върху малкия и среден бизнес.

За деветмесечието ББР увеличава с 64% кредитирането на малки и средни предприятия в сравнение със същия период на миналата година, като предложи и нова схема за индиректно финансиране (он-лендинг), при което предоставя ресурс на търговските банки, който те преотдават на крайните клиенти при предварително договорен таван на лихвите. Така ББР едновременно осигурява възможност на своите партниращи банки да печелят и в същото време спомага за общо понижение на лихвите на банковия пазар.

Мярка за облекчаване на кредитирането е промяната в Устава на ББР, гласувана от Общото събрание на акционерите на 4 юли 2014 г., според която банката може да осъществява операции, при които да пропусне ползи или да реализира загуби, ако те са предложени от българското правителство. Това позволява ББР да поема по-високи рискове и да не преследва максимизиране на печалбата, когато разработва кредитни продукти за фирми със затруднен достъп до кредитиране или компании от икономически изостаналите региони.

В изпълнение на възложените си мандати ръководството на Българска банка за развитие договори привличането на дългосрочен ресурс в размер на 300 млн. лв. Той ще бъде на разположение на банката в продължение на 12 години при годишна лихва в пъти по-ниска от цената, на която се финансира държавата. Предназначението му е да служи за специфични дейности на банката, с които да се подпомагат мерки за насърчаване на иновациите, младежката заетост, земеделието и др. Част от него ще бъде отдадена към търговските банки за нови он-лендинг програми, като се очаква лихвите за крайните клиенти да се понижат значително.

Привличането на този ресурс ще стане след издаването на държавна гаранция, която е разписана в сега действащия закон за Държавния бюджет, но е възможно фактическото й издаване да се отложи за 2015 година.
Подготвя се и програма за споделяне на риска в партньорство с търговските банки по новоотпуснати кредити за малки и средни предприятия на стойност между 50 и 100 млн. лв.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси