Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Обща информация

Българска банка за развитие стартира програма за изкупуване на вземания на строителни компании от общините във връзка с изпълнението на инвестиционни проекти по оперативните програми „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Транспорт“, както и по проекти към ДФ „Земеделие”.

ББР изкупува вземания само до размера, договорен с управляващите органи на оперативните програми или с ДФ „Земеделие”. Съфинансиране от общините не подлежи на цедиране.

Какво е необходимо за кандидатстване?

 • Фирмите, които проявяват интерес към програмата на ББР, трябва да представят документи, удостоверяващи, че договорените строително-монтажни работи по съответния етап от проекта са извършени, проверени и приети от общината, и окончателното плащане по тях все още не е извършено.
  Пълен списък на необходимите документи за сключване на договор за изкупуване на вземане може да изтеглите оттук.

Какъв е годишният сконтов процент по Програмата?

 • ББР е определила годишен сконтов процент от 7 на сто за цедиране на вземания по Програмата.


Как се изчислява сконтото?

 • Например, съгласно представените документи, фирма „Х” претендира за дължими от Община суми в размер на 1 млн. лева. В този случай, след одобрение и подписване на договор за изкупуване на вземането, ББР превежда по сметка на компанията 860 000 лева. Остатъкът се задържа от банката до получаване на окончателно плащане от Общината.
 • Aко датата на договора за цесия на фирма „Х” е 31.07.2015 г., а окончателното плащане от Общината бъде извършено на 31.12.2015 г., то сконтовият период е 153 дни. В този случай банката ще задържи сконто в размер на 29 750,00 лева, а останалите 110 250 лева се превеждат в сметката на строителната компания.

Какви са таксите на ББР за цедиране на вземания?

Таксата за разглеждане на искане на цесия е както следва:
1. При сключване на договор за цесия със срок до 3 месеца - 0,25% еднократна такса, която се заплаща преди плащане на цената на цесията;
2. При сключване на договор за цесия със срок над 3 месеца - 0,5% еднократна такса, която се заплаща преди плащане на цената на цесията

 • Фирма „Х” заплаща на ББР такса в размер на 0,5% от номиналния размер на вземането, тъй като договора за цесия е със срок над 3 месеца. Например, ако вземането е 1 млн. лева, това означава, че размерът на таксата е 5 000 лева.

За повече информация:
тел.: 02/ 9306 255; e-mail: cession@bdbank.bg 

 

 

Назад
Други
 • Банката за развитие изкупува вземанията на строителните фирми от общините

  Българска банка за развитие стартира програма за изкупуване на вземанията на строителните фирми от общините по сключени договори за реализация на инвестиционни проекти по оперативни програми „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Транспорт“, както и програми на ДФ „Земеделие“. Банката ще прилага 7% годишна сконтова лихва, а срокът за одобрение е до 14 дни след получаване на всички необходими документи във финансовата институция.

  Виж повече