search-icon

21.07.2015 Обща информация

Българска банка за развитие стартира програма за изкупуване на вземания на строителни компании от общините във връзка с изпълнението на инвестиционни проекти по оперативните програми „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Транспорт“, както и по проекти към ДФ „Земеделие”.

ББР изкупува вземания само до размера, договорен с управляващите органи на оперативните програми или с ДФ „Земеделие”. Съфинансиране от общините не подлежи на цедиране.

Какво е необходимо за кандидатстване?

  • Фирмите, които проявяват интерес към програмата на ББР, трябва да представят документи, удостоверяващи, че договорените строително-монтажни работи по съответния етап от проекта са извършени, проверени и приети от общината, и окончателното плащане по тях все още не е извършено.
    Пълен списък на необходимите документи за сключване на договор за изкупуване на вземане може да изтеглите оттук.

Какъв е годишният сконтов процент по Програмата?

  • ББР е определила годишен сконтов процент от 7 на сто за цедиране на вземания по Програмата.


Как се изчислява сконтото?

  • Например, съгласно представените документи, фирма „Х” претендира за дължими от Община суми в размер на 1 млн. лева. В този случай, след одобрение и подписване на договор за изкупуване на вземането, ББР превежда по сметка на компанията 860 000 лева. Остатъкът се задържа от банката до получаване на окончателно плащане от Общината.
  • Aко датата на договора за цесия на фирма „Х” е 31.07.2015 г., а окончателното плащане от Общината бъде извършено на 31.12.2015 г., то сконтовият период е 153 дни. В този случай банката ще задържи сконто в размер на 29 750,00 лева, а останалите 110 250 лева се превеждат в сметката на строителната компания.

Какви са таксите на ББР за цедиране на вземания?

Таксата за разглеждане на искане на цесия е както следва:
1. При сключване на договор за цесия със срок до 3 месеца - 0,25% еднократна такса, която се заплаща преди плащане на цената на цесията;
2. При сключване на договор за цесия със срок над 3 месеца - 0,5% еднократна такса, която се заплаща преди плащане на цената на цесията

  • Фирма „Х” заплаща на ББР такса в размер на 0,5% от номиналния размер на вземането, тъй като договора за цесия е със срок над 3 месеца. Например, ако вземането е 1 млн. лева, това означава, че размерът на таксата е 5 000 лева.

За повече информация:
тел.: 02/ 9306 255; e-mail: cession@bdbank.bg 

 

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси