Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Ред за отсрочване на задължения към банковите институции

Групата на Българската банка за развитие е готова да подкрепи своите клиенти, засегнати от кризата с COVID-19, като им предложи конкретни действия и механизъм за облекчаване на обслужването на кредитните им задължения. Банката се присъедини към приетия от БНБ "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19". 

За отсрочване ще може да кандидатства всеки клиент, който има или очаква да има затруднения при погасяване на задълженията си по договор за кредит, сключен преди 31.03.2020 г., ако затрудненията му са във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици, а също така е погасявал редовно кредита си или е бил в просрочие не повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

Редът за отсрочване е достъпен за всички клиенти – физически и юридически лица (с изключение на кредитни институции), които отговарят на тези изисквания и са изразили изрично желание да се възползват от облекченията. Клиентите могат да поискат отсрочване на главница и лихва, или отсрочване само на главница за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.03.2021 г., като изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните.

Клиентите имат време да преценят дали имат нужда от облекчаване на условията по кредитните си задължения и да подадат заявление по образец, с което кандидатстват за отсрочване, до 23 септември 2020 г. Заявлението и приложенията към него могат да се подават в деловодството на ББР или на е-mail адрес office@bdbank.bg. Отговорният за клиента служител на банката ще се свърже с него, като предвид голямата натовареност е възможно забавяне при обработката на заявлението.

Банката може да поиска допълнителни документи и/или информация във връзка с подаденото заявление.

Заявлението се разглежда от Българска банка за развитие в съответствие с вътрешните й правила и процедури, като при одобряването му ще се сключи нарочно допълнително споразумение/анекс, след чието влизане в сила банката активира съответния механизъм за отсрочване.

Назад
Други