search-icon

ББР проведе търг за продажба на овощна градина в землището на с. Церово, област Пазарджик

Стартира търг търг за поземлен имот № 117006 по плана за земеразделяне на землището на с. Церово, ЕКАТТЕ 78478, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ от 33,547 дка (тридесет и три декара петстотин четиридесет и седем квадратни метра), седма категория на земята, местност "Чучура", находяща се в землището на с. Церово, ЕКАТТЕ 78478, община Лесичово, област Пазарджик.
Намира се в землището на село Церово. Отстои на около 700 м от селото, на около 1 км по права линия до АМ „Тракия“ и на около 1 км от пътя, свързващ селото с магистралата.
- Транспортната достъпност на района е добра. В близост няма изградена инженерна инфраструктура, освен електрозахранване. Съседните имоти също са овощни градини.
- Достъпът до имота е по макадамов път, от юг.
Върху терена има следните ограничения: Магистрален газопровод 1000 мм. В охранителната зона на 250 м. от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова система, и на горско - дървени видове в предоставените площи за просеки за строителството на газопровода на по-малко от 10 м. от двете му страни. Трайните насаждения да се опазват стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Информация на: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/427

За допълнителна информация:  02 45 29 421 или 02 93 06 390; e-mail: salesbbr@bdbank.bg

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
error-icon
error-icon
error-icon
error-icon
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster