search-icon

Антикризисна програма в подкрепа на бизнеса

Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19

 

През месец май 2020 г. Министерският съвет одобри и възложи за изпълнение на ББР „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19“ (по-долу наречена програмата).

Програмата е обновена с нови решения на Министерския съвет от 4.11.2020 и 05.03.2021 г.

Промените по Програмата вече са внедрени в работата на банките-партньори. След промените предприятията ще могат да кандидатстват при описаните по-долу обновени рамкови условия и срокове.

Целта на програмата е ББР да предостави гаранции в полза на търговските банки (вижте списъка по-долу), които от своя страна да формират портфейли от кредити към микро, малки, средни и големи предприятия, пострадали от избухването на СOVID-19, да осигурят ликвидност на кредитополучателите, въпреки затрудненото им положение, да им изискват намалено обезпечение, от 0% до 50% от размера на кредитите и да намалят приложимия годишен лихвен процент с 0,8%.

Гарантиращата банка (ББР) предоставя гаранционно покритие в размер на 80% от главниците на всеки от кредитите по програмата.

Правителствената мярка е одобрена от Европейската комисия (ЕК) и е държавна помощ, предоставянето на която трябва да отговаря и на условията, посочени във Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (Временната рамка за държавни помощи на ЕК).

Програмата е отворена за всички сектори и се прилага от търговските банки партньори за цялата територия на страната.

Допустими кредитополучатели: микро-, малки и средни предприятия, по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), както и големи предприятия, представляващи търговски дружества по смисъла на Търговския закон, които страдат от негативните икономически ефекти от COVID-19.

По смисъла на цитирания ЗМСП "предприятие" е всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма (§1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на ЗМСП).

Големи предприятия са компании с персонал над 250 души, както и с годишен оборот над 97,5 млн. лв. или със стойност на активите над 84 млн. лв. Не са допустими за финансиране сдружения и така наречените дружества по ЗЗД.

Под осигурените от ББР гаранции могат да се включат както вече предоставени от банките, съществуващи кредити, така и ново оборотно и инвестиционно финансиране.

Критерии за кандидатите по програмата:

1. Да са микро, малки и средни предприятия, което се определя по указан в ЗМСП начин или големи предприятия-търговски дружества, чиито показатели за персонал и активи и/или обороти надвишават посочените в ЗМСП;

2. Да не са били предприятия в затруднено положение към 31.12.2019 г., което се установява чрез проверка на предварително зададени, нормативни критерии. С последните промени в програмата, се въвежда облекчение от „Временната рамка за държавни помощи“, за микро- и малките предприятия. За тях е достатъчно да не са били обект на процедура по несъстоятелност, съгласно националното право и да не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране (има се предвид държавна помощ за оздравяване или преструктуриране). В допълнение, ако под гаранцията от ББР се включват съществуващи кредити, то те не трябва да са били необслужвани, а кредитополучателят не трябва да е изпадал в просрочие над 90 дни – през 2019 г. При съществуващите кредити кредитополучателят трябва да е представил на търговската банка-партньор прогнозни разчети и прогнозен план за възстановяване на дейността си, за който не се изисква стриктно определена форма и реквизити;

3. От финансиране и гаранция могат да се ползват предприятия, които са се сблъскали с трудности или са изпаднали в затруднение след 31.12.2019 г., поради избухването на епидемията от COVID-19. Затруднението се установява от самия кредитополучател, като е достатъчно да се опише една от следните причини, довели до затрудненията му:

3.1. Спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период в 2019 г. (въз основа на финансови отчети и документация на дружеството);

3.2. Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансови отчети и документация на дружеството);

3.3. Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието – след 01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на документи, представени от дружеството);

3.4. Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на документи, представени от дружеството);

3.5. Наличието на други обстоятелства, с които се установяват изпитваните от предприятията затруднения поради COVID-19, съгласно приета от търговската банка методология, която се предоставя на ББР.

4. Тъй като покритото от гаранцията финансиране по програмата е държавна помощ, на кредитополучателите е забранено да финансират един и същи разход с кредит по програмата и с друга държавна/минимална помощ. (Под един и същи разход се има предвид например разплащане по конкретна фактура от 30.11.2020 г. или заплащане на наем на конкретен офис за месец декември 2020 г., или плащане на заплати за конкретни служители, за конкретен месец.) Ако за конкретните разходи клиентът ползва държавна/минимална (de minimis) помощ, той не може да използва кредита за покриването на същите тези разходи (забрана за двойно финансиране).

5. Кредитополучателят не трябва да е нарушавал правилата за държавни помощи и да е вписан в специално създадения за това Регистър „Дегендорф“.

6. Ако кредитополучател или свързано с него лице е ползвало/ползва друга държавна/минимална помощ за същия вид разходи, каквито са и разходите, които иска да му бъдат финансирани с кредита по програмата (например общо разходи за заплати, общо разходи за наем, общо разходи за поддръжка на съоръжения), той е длъжен да декларира това пред търговската банка, чрез декларация по образец на програмата и да не допуска двойно финансиране, както е в т. 4 по-горе.

Изисквания към заемите и техния размер:

1. В покритието на осигурените от ББР гаранции ще могат да се включват както вече предоставени от банките, съществуващи кредити, така и ново, оборотно и инвестиционно финансиране.

2. При съществуващите кредити могат да се прилагат мерките за промени и облекчаване в схемите на плащане, включително да се предоговарят сроковете на кредитите.

3. Тъй като обхванатото от гаранцията финансиране представлява държавна помощ, размерът на заемите се определя според зададени от ЕК във „Временна рамка за държавни помощи“ прагове за финансиране и при максимален размер на експозиция по програмата към кредитополучател и свързани лица (след внедряването на промените) от 1 млн. лева за МСП и до 2 млн. лева за голямо предприятие.

4. Не е разрешено предоставянето на финансиране по програмата, с което да се рефинансират стари заеми;

5. Кредитите могат да са както за оборотни, така и за инвестиционни нужди.

6. Финансираните разходи трябва да са пряко свързани със стопанската дейност на предприятията. 

7. Няма ограничение за минимален или максимален срок на кредитите, но гаранцията от ББР ще е 6-годишна. 

8. Търговската банка може да предостави на кредитополучателите гратисни периоди за плащане, както следва:

8.1. До 6 месеца за съществуващи кредити (за главница до 6 месеца, за лихви до 3 месеца);

8.2. До 36 месеца за главница/лихва за новоотпусканите кредити;

9. Срок за включване на кредити в гарантирания портфейл: до 31.12.2021 г. 

10. Срок за кандидатстване за финансиране по програмата: до 20.12.2021 г.

11. Лихвените условия се определят по правилата на банките-партньори, като банките ще намаляват с 0,8% определения от тях стандартен лихвен процент, преди да предоставят финансирането;

12. Заради предоставяната от ББР гаранция за плащане в размер на 80% от главниците по кредитите, банките намаляват изискванията си за обезпечение с 50%, като приемат вещно обезпечение от кредитополучателите в размер от 0% до 50% от размера на финансирането.

13. Кредитополучателите трябва да заплащат на ББР гаранционна такса, чийто размер е определен от ЕК в приложимата за програмата „Временна рамка за държавни помощи“.

 

В съответствие с Препоръка на ЕК от 14.07.2020 г. по тази програма не може да се предоставя финансова подкрепа (гаранция) на дружества, имащи връзки с държави, които са включени в списъка на ЕС с юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.

По програмата не могат да се финансират кредитни или финансови институции, тъй като тяхното подпомагане се осъществява по друг правен ред, различен от Временната рамка.

Финансиращи банки-партньори на ББР ЕАД по новите условия по „Програмата за  възстановяване“ вече са Българо-американската кредитна банка, Алианц Банк България и Юробанк България.

ББР ЕАД в момента е в процес по сключване на споразумения за въвеждане на промените по „Програмата за възстановяване“ с Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, УниКредит Булбанк, Банка ДСК и Инвестбанк, като към настоящия момент тези търговски банки продължават да предлагат финансиране по действащите условия по Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от Covid-19“.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси