Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Покана до взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани за нова програма за индиректно финансиране

Он-лендинг финансиране

Българската банка за развитие отправя покана до взаимоспомагателните кредитни кооперации на частните земеделски стопани (Кредитните кооперации) за участие в нейната нова Програма за индиректно финансиране.
В изпълнение на Програмата регистрираните в БНБ взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани могат да кандидатстват за кредит от ББР, който впоследствие ще трябва да използват за целево последващо финансиране на стопанската дейност на своите членове - частни земеделски стопани и земеделски производители, при определените от ББР атрактивни условия и ниски лихвени нива.


Желаещите да участват в реализирането на Програмата кредитни кооперации следва да заявят писмено своя интерес за ползване на финансиране пред Българската банка за развитие на нейния адрес в град София 1000, ул. Дякон Игнатий № 1.
Заедно със заявяването на интерес отделните кредитни кооперации следва да посочат конкретните параметри на исканото от тях финансиране по Програмата, както и да приложат следните базови документи:
1. Документ за вписване на кредитната кооперация в регистъра на БНБ по чл. 3а от Закона за кредитните институции;
2. ГФО за последните три календарни години;
3. Подаваната към БНБ финансова и регулаторна отчетност за всяко от последните три тримесечия на 2018г.;
4. Актуални устав, правила за кредитиране, за оценка на риска, за учредяване и мониторинг на обезпеченията, както и за събиране на вземанията от ЧЗС.
Условията на Програмата и образеца на искането за финансиране можете да видите тук.

За въпроси и информация:
Управление „Външни програми“
e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg
тел.: 02/93 06 391, 02/9306 364


                                                             ПРОГРАМА НА ББР АД 
   ЗА ИНДИРЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, КОИТО СА ЧЛЕНОВЕ НА  ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНИ КРЕДИТНИ КООПЕРАЦИИ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

a) Стартов бюджет на Програмата (Размер): До 15 000 000 лева;
b) Вид валута: Лева;
c) Кредитополучатели – Взаимоспомагателни кредитни кооперации на земеделски стопани, вписани като финансови институции в публичния регистър по чл.3а от Закона за кредитните институции.

ІІ. УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТИТЕ НА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНИ КРЕДИТНИ КООПЕРАЦИИ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ (ВККЧЗС)

a) Цел на кредита: Предоставяне на инвестиционно и оборотно финансиране на земеделски стопани, членове на Взаимоспомагателни кредитни кооперации за земеделие и/или развитие на селските райони и/или рибарство и аквакултури и извършване на свързани и съпътстващи дейности с тях;
b) Максимален размер на кредит: 1 500 000 лева;
c) Срок: До 5 години, с възможност за удължаване в четвъртата година за нов 5-годишен период
d) Лихвен процент: Цена при заемане на средства по Програмата: 6М EURIBOR + 3,5 % (350 б.т.) годишно, но не по-малко от 3,5% (350 б.т.), изчисляван на база Actual/360;
e) Такси и комисиони:
 Ангажимент - 0,25 % върху неусвоената част от кредита;
 Други такси - Според тарифата на ББР АД;
 Без такса управление.

f) Обезпечение:

 Първи по ред особен залог на вземания, произтичащи от договори за предоставени Подзаеми към Крайни кредитополучатели;
 Първи по ред особен залог върху вземания за наличности по всички сметки на Кредитната кооперация, открити в ББР АД;
 Съгласие за директен дебит от сметките на Кредитната кооперация в обслужващата я банка. (Задължение за уведомяване на ББР АД, ако се смени обслужващата банка)
 Друго приемливо за ББР АД обезпечение по преценка на Банката;
g) Начин на усвояване: еднократно или на траншове - след постигане на поне 80 % алокации в подзаеми на усвоените средства от предходен транш;
h) Срок за усвояване: 18 месеца;
i) Срок и начин на погасяване:
 Лихви – месечно;
 Главници – до три години гратисен период, следван от равни тримесечни вноски и една изравнителна, която падежира в последния месец от срока на договора, договорен между ББР АД и Кредитната кооперация, или друго по преценка на Банката;
j) Други условия:

 По преценка от такава необходимост от страна на ББР АД Кредитните кооперации осигуряват от страна на физическите лица-крайни кредитополучатели встъпването им в дълга по договора за кредит на Кредитната кооперация към ББР АД до размера на дължимата от всеки краен кредитополучател сума и в срок до погасяване на задължението му. Образецът на договор, регламентиращ встъпването, се предоставя от ББР АД.
 Крайните кредитополучатели погасяват преимуществено вземанията си по сметка на Кредитната кооперация, за която е дадено съгласие за директен дебит в полза на ББР АД.
 Всяка промяна по кредитните договори за предоставени подзаеми се съгласува с ББР АД, ако се променя размер на кредит, обезпечение, начини на погасяване или ценови условия;
 При констатиране на влошаване на качеството на портфейла на Кредитната кооперация Банката има право да изисква допълване и/или замяна на заложени в нейна полза вземания и/или друго обезпечение, което да допълва съществуващото;
 Кредитите, предоставени от Кредитната кооперация, по които са формирани просрочия над 30 дни, не следва да надвишават 10 % от размера на общия кредитен портфейл. При констатиране на това обстоятелство ББР АД има право да прекрати усвояването и по своя преценка да увеличи лихвения процент по предоставеното финансиране с 2 пункта и/или да поиска допълнително обезпечение, и/или да направи кредитната експозиция на Кредитната кооперация изцяло или частично предсрочно изискуема.
 Спазване на заложени от ББР АД ковенанти.
 Кредитополучателят се задължава в срок до 10-то число на месеците април, юли, септември и януари да представя на ББР АД аналитична информация (по образец на ББР АД) за кредитния портфейл за докладвания тримесечен период.
 Кредитната кооперация следва да доказва пред ББР АД, че в края на всяко тримесечие текущият дълг по подзаемите плюс неусвоените суми по подзаеми с неизтекъл срок на усвояване не е по-малък от 80 % от дълга по Кредита, предоставен от ББР АД; От това минимално покритие на дълга с подзаеми следва да се изключват предоставени от Кредитната кооперация подзаеми, по които са формирани просрочия над 30 дни. В случай на неизпълнение на това условие, ББР АД по своя преценка може да увеличи лихвения процент по предоставеното финансиране с допълнителни 2,5 пункта и/или да направи кредитната експозиция на Кредитната кооперация изцяло или частично предсрочно изискуема.
 Банката има право поне един път в годината да извършва мониторинг на избрани по нейна преценка кредитни досиетa на крайни кредитополучатели; Това не отменя правото на ББР
АД по всяко време, без да е нужно да е налице предполагаема или реална заплаха за легитимните й интереси на Кредитор и на Банка за развитие, да извършва инцидентен, дистанционен или на място контрол върху кредитния процес на Кредитната Кооперация и да предприема съответните според случая корективни действия.
 Предоставяне на периодична регулаторна отчетност и друга поискана от ББР АД информация, имаща отношение към Кредитната кооперация, финансирането и неговото целево усвояване;
 Задължение за индивидуализация, допълване и вписване два пъти годишно на заложеното в полза на ББР АД имущество - вземанията по подзаемите.
 Право на ББР АД при неизпълнение по договора за кредит да упражни лимит на правата на Кредитната кооперация по смисъла на чл. 17, ал.4 от ЗОЗ.
 Липса на просрочия по ползвано финансиране от банки и небанкови кредитни институции;
 Липса на данъчни задължения по чл. 87 ДОПК;
 Липса на заведени срещу Кредитната кооперация изпълнителни дела;
 Спазване на пълно съответствие с изискванията на Постановление 343 на МС от 30.12.2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани.
 Липса на започнато или приключило, но с необявен резултат, производство по прекратяване на регистрацията на Кредитната кооперация в регистъра по чл. 3а от ЗКИ.
 Стриктно спазване на процедурите, стандартите и мерките по ЗМИП, ППЗМИП и Общия регламент за защита на данните;
 Други, съгласно индивидуално постигнатите договорености между Кредитната кооперация и ББР АД.

 

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА КРАЙНИТЕ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ

a) Допустими Крайни кредитополучатели: физически лица - земеделски производители и/или земеделски стопани по смисъла на §1 от ДР на Закона за подпомагане на земеделските производители, които са членове на Взаимоспомагателни Кредитни кооперации на частни земеделски стопани и отговарят на следните изисквания:
 Отпускането на кредитите на член- кооператори да бъде според вътрешния правилник и устава на Кредитната кооперация. Срокът на членство в Кредитната кооперация трябва да е поне три месеца преди кандидатстването за финансиране и по договореност между Кредитната кооперация и ББР АД;
 Изплатени задължения по членственото правоотношение и внесен минимален дялов капитал съгласно устава на Кредитната кооперация;
 Няма просрочен и непогасен кредит към Кредитната кооперация.
 Няма просрочия по ползвано финансиране от банки и небанкови кредитни институции;
 По отношение на потенциален Краен кредитополучател не са налице данъчни задължения по чл. 87 ДОПК;
 Срещу потенциален Краен кредитополучател няма заведени изпълнителни дела.
 Спазват се нормативните изисквания за кредитна дейност.
 Разрешено е предоставянето само на нови подзаеми, като за нови ще се считат и онези заеми с ЧЗС, които отговарят на всички условия по Програмата и са сключени до три месеца преди сключването на договор между ББР АД и съответната Кредитна кооперация.
 Не се финансират проекти на свързани дружества, в които Кредитната кооперация притежава дялове;

b) Допустими подзаеми: предназначени за земеделие и/или развитие на селските райони и/или рибарство и аквакултури и извършване на свързани и съпътстващи дейности с тях, както следва:

 Оборотни кредити – оборотни средства за закупуването на фуражи, фуражни добавки, ветеринаро-медицински продукти /ваксини, лекарствени средства/, препарати за хигиена и дезинфекция, разходи за ветеринарен контрол /надзор/, както и за закупуване на семена, горива, минерални торове, препарати за растителна защита, горивно-смазочни материали, резервни части за селскостопански машини, разходи за ремонт и поддръжка на машини и др. краткотрайни материални активи /работни облекла, санитарни облекла и др./;
 Инвестиционни кредити - инвестиционни проекти за земеделска техника, други инвестиции за сгради, машини, съоръжения и транспортна техника, необходими за дейността на член- кооператора;

c) Валута на подзаемите – лева;
d) Максимална експозиция на Кредитната кооперация към краен кредитополучател или свързани с него лица (съгласно дефиницията за свързаност §1, т.4, т.4а и т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции) – до 50 000 BGN, както следва:
 За подзаеми, обезпечени с недвижими имоти или други ДМА – до 50 000 BGN;
 За необезпечени подзаеми /имат се предвид обезпечени само с поръчителство, запис на заповед от трето лице, залог на стоки, залог на вземания, реален залог на друго движимо имущество с опция за смяна на отговорното пазене/ - до 20 000 BGN;
e) Допълнителни ограничения за максимална експозиция по Програмата:
 Размерът на отделен кредит/и към едно или свързани лица не следва да надвишава 10 % от капитала на Кредитната кооперация;
 Общият размер на предоставените на всеки заемополучател кредити не следва да надвишава 15 пъти дяловата му вноска;
 Съответствие с изискванията на Постановление 343 на МС от 30.12.2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани.

f) Лихвен процент - Лихвеният процент за редовна главница заедно с надбавките не следва да надвишава 8,5 % годишно;
g) Такси и комисиони: Общият размер на таксите и комисионите не следва да надвишава 1 %;
h) Максимален срок на погасяване:
 Оборотни кредити – до 18 месеца, или до 12 месеца с опция за удължаване за нов, до 12 месечен период, но не по – късно от датата на изтичане на срока на кредитния договор, сключен между КВККЧЗС и ББР АД;
 Инвестиционни кредити – до 42 месеца, но не по – късно от датата на изтичане на срока на кредитния договор, сключен между Кредитна кооперация и ББР АД;

i) Обезпечение по подзаемите:
 Недвижими имоти и/или други ДМА;
 Поръчителство, запис на заповед, залог на КМА - стоки; вземания;
 В случаите, когато обезпеченията са недвижими имоти и/или други ДМА, КА, същите следва да бъдат застраховани и при тотална щета застрахователното обезщетение следва да послужи за погасяване на кредита към Кредитната кооперация.

j) Други условия, които следва да се включат в договорите с крайни кредитополучатели:
 Във всеки договор/анекс за Подзаем с Краен кредитополучател следва да бъде посочено, че финансирането е чрез предоставен кредит от ББР АД;
 Във всеки договор/анекс за Подзаем следва да се предвиди уведомяване на Крайния кредитополучател и другите, имащи отношение към кредита, лица за получаването, обработването и съхраняването на лични и др. данни от страна на ББР АД, за правата и ангажиментите на ББР АД като администратор на данните и за правата на Крайните кредитополучатели и другите физически лица, както и за правото на обработване и проверка на информацията при Администраторите на данни /НАП, НОИ, ЦКР, Имотен регистър, НИС, Служба по вписвания, Съд, Прокуратура, МВР, ЦРОЗ и др./
 Във всеки договор за подзаем следва да се предвиди уведомяване за залога на вземането в полза на ББР АД, заедно с ограниченията по чл. 17, ал.4 от ЗОЗ.
 Последните падежи по подзаемите следва да не надхвърлят / да съвпадат с падежа в договора за кредит между Кредитната кооперация и ББР АД;

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛИ
a) Оценка на основните финансови показатели на Кредитната кооперация;
b) Оценка на качеството на кредитния портфейл;
c) Оценка на мениджмънта на Кредитната кооперация.
d) При анализ на кредитоспособността на Кредитните кооперации, освен обичайните документи се изискват допълнително:
 Отчети за дейността, които Кредитната кооперация ежегодно (до 30 юни) представят на Министъра на земеделието и храните;
 Правилата на Кредитната кооперация за дейността по предоставяне на кредити (включително съгласно чл. 8 от Постановление 343 на МС);
 Доклади /отчети на звеното за вътрешен одит на Кредитните кооперации;
 Решения, протоколи и друга, относима към финансирането документация на съответния Кооперативен съюз.
 Други.


                                                   

 

                                                                          

                                                                                                                                                                       До ББР
                                                                                                                                              ул. „Дякон Игнатий” №1
                                                                                                                                                                   гр. София

 

                                                           
ИСКАНЕ

ЗА ФИНАНСИРАНЕ

ПО ПРОГРАМА НА ББР АД

ЗА ИНДИРЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, КОИТО СА ЧЛЕНОВЕ НА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНИ КРЕДИТНИ КООПЕРАЦИИ НА ЧАСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ


                               


                   

                             От.......................................................................................................................,
                                                    (наименование и статут на фирмата)

със седалище и адрес на управление: ......................................................................

........................................................................................................................................

регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с
ЕИК:............................
Фирмата се представлява от: .....................................................................................
Телефон за контакт: .....................................................

Исканото финансиране по Програмата е в размер на: .....................................................................
(сума лева/валута)
Кредитът ни е необходим за:
Индиректно финансиране на земеделски стопани, които са членове на взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани.

Собствено участие: ако се изисква от правилата на Програма

Начин на усвояване: на траншове.

Начин на погасяване: Индивидуален погасителен план. До 3 години гратисен период.

За обезпечаване на искания кредит предлагаме:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................

Други кредити и лизинги: .............................................................................................

........................................................................................................................................

Кредитоискателят упълномощава Българската банка за развитие с правото, за нуждите на предкредитния и кредитния процес, да иска, получава и проверява информация за него от АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ДАННИ /НАП, НОИ, ЦКР, ИМОТЕН РЕГИСТЪР, НИС, СЛУЖБИ ПО ВПИСВАНИЯТА, СЪД, ПРОКУРАТУРА, МВР И ДРУГИ/, а Банката като Администратор се задължава да спазва изискванията на „Закон за защита на личните данни“.

 

Дата и място:                                                                                КРЕДИТОИСКАТЕЛ:

 


......................                                                                               ...................................
(подпис и печат)