Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Програма КОСМЕ+

Он-лендинг финансиране
Покана до търговските банки и небанковите финансови институции за заявяване на интерес за участие в Програмата на ББР КОСМЕ+


Във връзка с разширяването на програмата на ББР за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на ЕИФ, с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции – (Програма „КОСМЕ+“), Българската банка за развитие отправя покана до търговските банки и до финансовите институции, вписани в регистъра на БНБ по чл. 3а от Закона за кредитните институции за заявяване на интерес за участие в разпределянето към МСП на осигуреното по програмата финансиране, съгласно оповестените на сайта на ББР Рамкови условия.

От нисколихвеното и дългосрочно финансиране в общ размер 33 млн. евро, комбинирано с гаранция от ББР, могат да се възползват както бизнес клиентите на търговските банки, така и малките и средни предприятия - клиенти на небанковите финансови институции, които предоставят бизнес кредити и са сключили споразумение за индиректно финансиране с ББР по Програма КОСМЕ+.

Финансирането е предназначено да осигури в полза на МСП достъп до банкови гаранции и кредити в размер до 150 000 евро, с до десет годишен срок за издължаване, при максимален лихвен процент за кредитите 3М euribor + 5,7% и максимално общо възнаграждение за поемане на ангажимент по банкова гаранция: до 2 % годишно.

Обновената Програма КОСМЕ+ предвижда облекчени изисквания към обезпечеността по предоставяните на МСП кредити/банкови гаранции, приоритетно разглеждане на проекти на стартиращи предприятия, а така също и допълнителни стимули за предприемачите, които дават шанс за работа на застрашени от социална изолация и търсещи своята интеграция в обществото хора, чрез реализирането на „Проекти със социално въздействие“.
Под „Проекти със социално въздействие“, по смисъла на Програмата, ще се има предвид одобрени за финансиране от он-лендинг партньорите на ББР инвестиционни проекти, чиято основна или преобладаваща цел е, чрез бизнеса на търговеца - кредитополучател да се осигурява реална заетост и интеграция на хора с увреждания, на лица до 28 годишна възраст, които са отгледани в социален дом, извън семейна среда, както и на лица, които като непълнолетни, са осъдени да изтърпят наказание „лишаване от свобода”.

Всички желаещи да участват в реализирането на Програма КОСМЕ+ търговски банки и небанкови финансови институции следва да заявят писмено своя интерес за участие пред Българската банка за развитие. Заедно със заявката за интерес кандидатите трябва да представят и:

  • Параметрите и условията, при които желаят да участват в Програмата,
  • Предлаганите от тях предимства или преференциални условия за МСП, включително касаещи приоритетното разглеждане на проекти на стартиращи предприятия;
  • Информация за предлагано от тях обезпечение към ББР;
  • ГФО за последни 3 години;
  • Регулаторна отчетност към БНБ за последни три тримесечия;
  • Действащите правила за кредитна дейност, заедно с всички приложения;
  • Действащите правила за оценка на риска и обезпеченията, заедно с всички приложения;
  • Действащите правила за събиране на вземанията, както и за текущия мониторинг над клиентите, в случай, че са регламентирани в отделен вътрешен нормативен акт, заедно с всички приложения.

Интересът за участие в Програма КОСМЕ+, заедно с базовата информация и пакет от документи, следва да се представят в Българската банка за развитие в град София, ул. Дякон Игнатий № 1.

За въпроси и информация:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg

тел.: 02/93 06 391, 02/9306 364

Приложения: 

_______
Финансирането се осъществява благодарение на Гаранцията, която е предоставена от механизма COSME на Европейския инвестиционен фонд и Европейския фонд за стратегически инвестиции, създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа.

Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз чрез които да се улесни и да се осигури нарастването на достъпа до финансиранe.
Посредством тази гаранция ББР осигурява на номинираните от нея партньори - банки и небанкови финансови институции, до 60% кредитна защита на портфейлна база върху предоставените от тях по Програмата кредити и банкови гаранции за МСП.

Участието в програмата не изключва и не ограничава партньорство с Националния гаранционен фонд. Допустима е работа и с двете институции в групата на принципа: една подсделка само в един гарантиран портфейл по COSME.