Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Свободен ресурс

Он-лендинг финансиране
Свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране чрез банки-партньори, предоставен от Немската банка за развитие KfW

 

Общ размер на финансирането: 3 151 874,85 евро

Максимална експозиция към банка: до 1 022 584 евро (левова равностойност 2 000 000 лв.); без ограничение в броя на заемите с банките-партньори

Лихвен процент за он-лендинг финансирането: по договаряне и съгласно вътрешните регулации на ББР

Целево усвояване: за последващо предоставяне на заеми на МСП – клиенти на банките.

  • Допустими за последващо финансиране са: микро, малки и средни предприятия с над 50% частно участие; максимална експозиция към един кредитополучател – до 51 129 евро;
  • Mаксимален размер за МСП с до 50 служители (инвестиционни и оборотни кредити) – 51 129 евро;
  • Mаксимален размер за МСП с до 20 служители (оборотни кредити) – 25 565 евро;
  • Срок на заема – от 2 месеца до 3 години;
  • Други условия - съгласно одобрения от Министерство на финансите; 
  • Договор за заем с банката партньор и конкретно постигнатите договорености с ББР.

 

Свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране чрез небанкови финансови институции по програма "Лизинг лайн"

 

Повече детайли за програмата вижте тук.

 

За въпроси и информация относно свободния ресурс по он-лендинг програмите:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg 

тел.: 02/93 06 391, 02/9306 364

 

 

Свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране чрез банки-партньори, осигурен по Програма КОСМЕ+

 

Общ размер на финансирането: 33 млн. евро, комбинирано с гаранция от ББР

Целево усвояване: бизнес клиентите на търговските банки, както и МСП - клиенти на небанковите финансови институции, които предоставят бизнес кредити и са сключили споразумение за индиректно финансиране с ББР по Програма КОСМЕ+

Максимално финансиране за МСП: до 150 000 евро, с до 10-годишен срок за издължаване, при максимален лихвен процент за кредитите 3М euribor + 5,7% и максимално общо възнаграждение за поемане на ангажимент по банкова гаранция: до 2 % годишно.

Обновената Програма КОСМЕ+ предвижда облекчени изисквания към обезпечеността по предоставяните на МСП кредити/банкови гаранции, приоритетно разглеждане на проекти на стартиращи предприятия, а така също и допълнителни стимули за предприемачите, които дават шанс за работа на застрашени от социална изолация и търсещи своята интеграция в обществото хора, чрез реализирането на „Проекти със социално въздействие“.

 

Повече детайли за Програмата вижте тук

 

За въпроси и информация:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg

тел.: 02/93 06 391, 02/9306 364

 


Свободен ресурс за предоставяне на кредитни линии за оперативен лизинг за малките и средните предприятия по Програма на ББР "ОЛ / 4 / МСП“

 

Стартов бюджет на Програмата: 30 000 000 евро

Целева група партньори-получатели на финансиране: търговски дружества с основен предмет на стопанска дейност лизинг

Предназначение и цели: предоставяне на дългосрочен заемен ресурс при условия, позволяващи по-голям и по атрактивен достъп до услугата оперативен лизинг в полза на бизнеса на малки и средни предприятия в България

Максимален лимит на кредит: до 3 000 000 евро

 

Българската банка за развитие предлага индиректно финансиране чрез предоставяне на кредитни линии на лизингови компании в полза на малките и средните предприятия. Стартовият бюджет на „Програма ОЛ/4/МСП“ е 30 млн. евро. Максималният размер за кредитните линии, предоставяни на он-лендинг партньорите, е 3 млн. евро.

Максималният срок за издължаване на кредитните линии, в това число усвояване, текущо и окончателно погасяване, е до 10 години. Лихвеният процент към лизинговите дружества се начислява на база 3-месечен EURIBOR плюс надбавка до 4 пункта годишно.

Повече детайли за Програмата вижте тук

 

За въпроси и допълнителна информация:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg

тел.: 02/93 06 391, 02/9306 364