Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Финансиране по Плана Юнкер с подкрепата на ЕИБ и ЕФСИ

Директно финансиране
Параметри на финансирането

Кредитополучатели могат да бъдат микро, малки и средни предприятия, както и междинни предприятия с до 3000 средносрочен брой наети лица.

Не се финансират дружества, работещи в изключените от ЕИБ и Устава на ББР сектори;

Средствата се предоставят за проекти с обща стойност (без ДДС) до 25 млн.евро и със срок на реализация до три години от началната дата на всеки проект.

Размер на кредита
  • Минимален размер – 300 000 лева или равностойността им в евро;
  • Максимален размер - в зависимост от конкретиката на проекта и банковите регулации; максималният размер на финансиране с източник ресурса от ЕИБ/ЕФСИ е 12.5 млн. евро или равностойността в лева.
Собствено участие за инвестиционни проекти

В зависимост от спецификата на проекта, препоръчително ниво на собствено участие за инвестиционни проекти – 25%.

Срок на погасяване на кредита

Да съответства на икономическия и технически живот на инвестицията, но минимум 2 години и не повече от 15 години.

Лихвен процент

Лихвеният процент се определя според конкретния рисков профил на даден кредитополучател и/или проект, по преценка на Банката. Върху така определения лихвен процент се прилага намаление в размер на 35 б.т. (или 0.35%). Намалението е валидно единствено за частта от кредита, която е финансирана по споразумението с ЕИБ с подкрепата на ЕФСИ. Върху частта от кредита, ако има такава, която е финансирана с ресурс на Банката, не се прилага намаление на приложимия лихвен процент.

Такси и комисиони 

Съгласно Тарифата на ББР.

Обезпечение

Всички законово допустими обезпечения (ипотека, залог на ДМА или КМА, ново-придобитите с кредита активи и др.) във вид и на стойност, отговарящи на изискванията на Банката, съгласно действащата вътрешно-нормативна уредба.

Видове кредити

Инвестиционен кредит, предназначени за финансиране на инвестициите и разходите за развитие на проектите на кредитополучателите:

  • Покупка, подновяване или разширяване на материални активи; финансирането на покупка на земя е допустима единствено, когато тя е пряко свързана с осъществяването на конкретния проект; финансирането на покупка на земеделска земя е напълно изключена;
  • Покупка на патенти и лицензи, необходими за техническата реализация на проекта;
  • Инвестиции в нематериални активи;
  • Прехвърляне на работещ бизнес/смяна на поколенията – предаване на работещо предприятие от възрастен/пенсиониращ се собственик на млад предприемач или покупка на предприятие от работещите в него (като и двете предприятия – продаващо и купуващо, трябва да са допустими предприятия за това финансиране; в този случай максималният размер на кредита е до 5 млн.евро); Други случаи на прехвърляне на работещ бизнес не са допустими за финансиране.

Оборотен кредит (кредитна линия, овърдрафт) - предназначен за финансиране на основната дейност на Кредитополучателя със срок на погасяване над 24 месеца.

Мита, данъци (включително ДДС) и др. подобни не подлежат на финансиране. Финансиране на ДДС се допуска единствено в случаите, когато той не подлежи на възстановяване.

Допълнителни условия

През целия период на реализация на проекта общата сума на финансирането по настоящата програма със средства на ЕИБ и потенциалните субсидии от ЕС не следва да надвишава размера на разходите за реализация на инвестиционния проект.

Кредитополучателят се съгласява:
  • да съдейства и допусне за проверка до офиса си, сградата, инсталациите и оборудването на проекта, представители или посочени консултанти на ЕИБ/ББР и на други компетентни европейски институции (като Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите);
  • да им представя поисканата информация и счетоводни документи във връзка с реализацията на проекта и да позволи да се правят копия, съгласно предписаното от закона;
  • да бъде интервюиран и да предостави други лица за контакт, свързани с проекта, където това е необходимо.

Банката обработва лични данни на Кредитоискателя с цел защита на легитимния интерес.

Детайлна информация за видовете обработвани лични данни може да се открие тук.