Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Международни партньори

 • Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)

  Българска банка за развитие е първият избран от Европейската комисия и ЕИФ финансов посредник от всички държави кандидат-членки за присъединяване към ЕС, който получи през юли 2003 г. гаранционна линия по Многогодишната програма за предприятието и предприемачеството.

  По силата на споразумението ЕИФ предоставя директна гаранция, която покрива 50% от новосформирания портфейл на банката с допустими кредити на МСП в размер на 42 млн. евро.

  През 2015 г. ББР получи  заем в размер на 5 млн. евро от Европейския инвестиционен фонд по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ на Европейския съюз. Целта на заема е да увеличи достъпа до микрофинансиране (заеми и лизинги) и да засили ролята на ББР в подкрепа на микро бизнес в България. За финансиране могат да кандидатстват микро-предприятия с персонал до 10 души, както и самонаети лица, желаещи да развиват бизнес.

  Със средствата банката създаде нова он-лендинг програма за микро-кредитиране, която предвижда да съфинансира със свой ресурс. Част от договорения заем ще бъде предоставена на дъщерното дружество на банката Микрофинансираща институция „ДЖОБС“ за отпускане на микролизинги и микрокредити.

  През 2016 г. Българска банка за развитие подписа ново споразумение за издаване на контрагаранция с ЕИФ по програма COSME в подкрепа на малкия и среден бизнес у нас. Целта е да се улесни достъпът до дългосрочно и нисколихвено финансиране на фирмите в страната, като едновременно с това да се облекчат и изискванията за обезпечение по кредитите. Програма COSME се реализира с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, известен още като „Плана Юнкер“.

  Програмата на ББР „COSME+“ ще покрива до 60% от риска по кредитите за МСП, отпуснати от търговските банки-партньори. По този начин ще се намалят изискванията за предоставяне на обезпечение от страна на бизнеса и ще се даде възможност за поемане на повече риск от страна на финансиращите институции.

  http://www.eif.org
 • Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)

  По силата на финансов договор от октомври 2000 г. Българска банка за развитие ползва кредитна линия в размер на 10 млн. евро за дългосрочно финансиране на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия. Общият размер на финансираните от заема инвестиции възлиза на близо 21 милиона евро.

  През декември 2009 г. ББР сключи втора кредитна линия с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в размер на 25 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти и оборотни кредити на предприятия в България. Средствата от ЕИБ са изцяло усвоени по проекти на български компании за 63 милиона евро.

  През ноември 2016 г. ББР подписа нов Договор с Европейската инвестиционна банка в размер на 150 млн. евро за финансиране на проекти на малки, средни предприятия в България. Средствата се предоставят с подкрепата на ЕС чрез гаранция от ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически инвестиции), част от Инвестиционния план за Европа – плана „Юнкер“. Това е първият договор по Плана, предоставен от ЕИБ в България. Целта на споразумението е да подобри достъпа на МСП и междинни предприятия у нас до дългосрочно финансиране при по-изгодни  условия.

  Част от средствата ще бъдат използвани за кредитиране на иновативни проекти. Друга част е предназначена за подкрепа на райони с висока безработица, както и в рамките на инициативата за младежка заетост или за проекти на стартиращи компании. Голяма част (минимум 50%) от заема ще бъде разпределен чрез банки-партньори или други финансови посредници.

  http://www.eib.org
 • Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ)

  Първата кредитна линия между Банката за развитие на Съвета на Европа (БРСЕ) и Българска банка за развитие е сключена през 2003 г. и е в размер на 15 млн. евро по програмата “Създаване и запазване на работни места за МСП в България”. Към момента заемът е изцяло усвоен по инвестиционни проекти на български МСП за над 30 милиона евро.

  През ноември 2009 г. бе подписан втори договор за 15 млн. евро. Средствата са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти на микро, малки и средни предприятия от реалния сектор с цел създаване на нови и запазване на съществуващи работни места. С финансовия ресурс могат да бъдат кредитирани също така занаятчии или семейни предприемачи.

  През март 2011 г. е подписан трети заем в размер на 20 млн. евро. Средствата достигат до българския бизнес чрез директни инвестиционни кредити и имат за цел да подобрят достъпа до финансиране на българските малки и средни предприятия, да се създадат нови работни места, както и да се запазят вече съществуващи такива.

  През февруари 2016 г. Българска банка за развитие подписа договор с БРСЕ в размер на 150 млн. евро. Средствата ще се използват за финансиране на мерки за енергийна ефективност и необходими структурни мерки в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Заемът ще бъде използван за санирането на многофамилни жилища и е обезпечен с държавна гаранция, съгласно подписано гаранционно споразумение между БРСЕ и Министерството на финансите. Националната програма за енергийна ефективност беше приета с Решение на Министерския съвет от 27 януари 2015 г.

  http://www.coebank.org
 • Черноморска банка за търговия и развитие (ЧБТР)

  През 2009 г. Българска банка за развитие договори 8 млн. евро за финансиране на български малки и средни предприятия от Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР). Кредитната линия е предназначена за създаване, модернизиране и разширяване на дейността на българските малки и средни предприятия. Отпусканите кредити са с максимален срок 5 години и гратисен период до 18 месеца и финансират оборотен капитал и експортно и пред-експортно финансиране на промишлени или селскостопански предприятия.

  През септември 2011 г. ББР подписа втора кредитна линия в размер на 31 млн. евро от Черноморската банка за търговия и развитие. Средствата са предназначени за финансиране на инвестиционни проекти, оборотен капитал и експортно и предекспортно финансиране.

  http://www.bstdb.org
 • Скандинавска инвестиционна банка (НИБ)

  През ноември 2004 г. Българска банка за развитие и Скандинавската инвестиционна банка подписаха договор за заем в размер на 10 милиона евро, по който средствата, предоставени от НИБ, ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционни проекти от взаимен интерес за Република България и страните-членки на НИБ (Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, Литва, Латвия и Естония). Кредитите по програмата се отпускат със срок до 10 години.

  През декември 2010 г. се подписа втора кредитна линия между НИБ и ББР за 20 млн. евро. Средствата се използват за финансиране на инвестиционни проекти с участие от страни-членки на НИБ, както и проекти, свързани с възобновяеми енергийни източници или с опазване на околната среда, директно чрез ББР или непряко чрез търговските банки.

  http://www.nib.int
 • Кредитанщалт фюр Видерауфбау (KfW)

  Българска банка за развитие, в качеството си на довереник на Министерството на финансите, управлява над 3,5 милиона евро, отпуснати на българската държава от Кредитанщалт фюр Видерауфбау (KfW) за срок от 40 години. Средствата се предоставят на избрани търговски банки за краткосрочно и средносрочно финансиране на малкия и среден бизнес.

  През 2007 г. ББР сключи договор за кредитна линия под формата на директен заем от Министерството на финансите, финансиран със средства, предоставени от германската страна чрез KfW. По тази кредитна линия ББР предоставя кредитни линии на банки-партньори за финансиране на малки и средни предприятия.

  На 27 юли 2010 г. ББР подписа директна кредитна линия за 25 млн. евро с KfW. Финансовият ресурс се използва за пряко кредитиране на малки и средни предприятия и за предоставяне на кредитни линии на търговските банки за целево финансиране на бизнеса. Със средствата се финансират предимно дългосрочни инвестиционни проекти на фирми в България.

  През август 2016 г. Българска банка за развитие подписа договор с KfW в размер на 100 млн. евро. Средствата ще се използват за финансиране на съответните мерки за енергийна ефективност и необходими структурни мерки, изпълнявани от малки и средни предприятия в България  в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

  Заемът е обезпечен с държавна гаранция, съгласно подписано гаранционно споразумение между KfW и Министерството на финансите. Националната програма за енергийна ефективност беше приета с Решение на Министерския съвет от 27 януари 2015 г. Програмата ще спомогне за намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата, както и за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

  http://www.kfw.de
 • Китайска банка за развитие

  Първата кредитна линия на Българска банка за развитие с Китайската банка за развитие (КБР) е в размер на 5 млн. евро и е подписано през октомври 2009 г. През май 2017 г., ББР и КБР подписаха втора кредитна линия в размер на 80 млн. евро. Договорените средства са използвани за отпускане на инвестиционни и оборотни кредити, както и за кредитни линии на български предприятия, кредитополучатели на ББР. ББР има възможност да използва финансовия ресурс и за подпомагане на стратегически проекти в рамките на инициативата „Един пояс, един път“.

  През юли 2018 беше подписано рамково споразумение за 1,5 милиарда евро от Стоян Мавродиев - Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на ББР и Хуайбан Ху – Председател на Китайската банка за развитие. Споразумението поставя насоки за бъдещото сътрудничество между ББР и КБР. То предвижда договаряне на финансиране за следващите 5 години по инициативата „Един пояс, един път“. Тези средства ще се използват за двустранни заеми от КБР към ББР, съвместно кредитиране, проектно финансиране, сътрудничество по фондове за дялово финанасиране, синдикирани заеми, проекти от взаимен интерес и други проекти, договорени впоследствие между ББР и КБР. В продължение на подписаното споразумение, през декември 2018, бе сключен трети заем на стойност 300 млн. евро между ББР и КБР, което представлява и първи транш от подписано рамково споразумение за 1,5 милиарда евро.

  http://www.cdb.com.cn
 • Индустриалната и търговска банка на Китай

  През ноември 2015 г. Българска банка за развитие и Индустриалната и търговска банка на Китай подписаха Меморандум за разбирателство по време на 4-ата среща на правителствените ръководители на Китай и страните от Централна и Източна Европа в град Суджоу.

  През февруари 2016 г. ББР подписа договор за междубанков кредит с Индустриалната и търговска банка на Китай в размер на 20 млн. евро. Средствата са предназначени за общата кредитна дейност на ББР, пряко финансиране на бизнеса или он-лендинг програми чрез търговските банки за подкрепа на инвестиционни проекти и предоставяне на оборотен капитал.

 • Японска банка за международно сътрудничество

  През 2006 г. Българска банка за развитие получи 10 млн. евро кредитна линия от Японската банка за международно сътрудничество в сътрудничество с банка Мизухо. Средствата са използвани за финансиране на проекти на малки и средни предприятия за закупуване на японско инвестиционно оборудване.

  През декември 2009 г. ББР подписа втора кредитна линия за 20 млн. евро с Японската банка за международно сътрудничество с участието на Банка Токио Митцубиши. Целта на договора е насърчаване на икономическото сътрудничество между Япония и България. Средствата се използват за отпускане на заеми на българските предприятия, които закупуват оборудване и услуги, произведени и доставени от Япония.

  http://www.jbic.go.jp
 • Сумитомо Митсуи банкова корпорация - Европа

  През май 2010 г. ББР и Сумитомо Митцуи Банкова Корпорация Европа подписаха двустранно търговско финансово улеснение за рефинансиране на акредитиви, издадени от ББР. С цел разширяване на условията и предоставяне на възможност за предекспортно и следекспортно финансиране, през ноември 2014 г. ББР и Сумитомо Митцуи банкова корпорация Европа подписаха ново споразумение за търговско финансиране, което дава възможност за финансиране на търговски операции със срок до 12 месеца, включително експортни сделки.

  http://www.smbcgroup.com
 • Международна инвестиционна банка (МИБ)

  ББР получи 20 млн. евро от Международната инвестиционна банка (МИБ) за финансиране на малки и средни предприятия в България. Средствата се предоставят за срок от 7 години и могат да бъдат използвани както за директно кредитиране на бенефициенти, така и за финансиране на програми за подкрепа на българския бизнес, реализирани от търговски банки.

  Със заема ще се финансират инвестиционни проекти и оборотни средства, свързани с инвестиционния проект, както и проекти, в основата на които стоят експортни сделки между крайните бенефициенти и дружества от страните-членки на МИБ: България, Виетнам, Куба, Монголия, Русия, Румъния, Словакия и Чехия. 

  През 2015-2016 година ББР и МИБ синдикират заеми на български предприятия с обща стойност 23.8 млн.евро.

  http://www.iibbank.com
 • Ситибанк Европа, клон България

  През 2010 г. Българска банка за развитие получи 12 млн. евро краткосрочен заем от Ситибанк – клон България. Това е първият заем, който българската банка получава от Ситибанк. Цел – финансиране на текущи вземания по механизъм за уреждане на задъженията по републиканския бюджет на разпоредели с бюджетни кредити.

  През август 2011 г. ББР получи нов краткосрочен заем в размер на 7,9 млн. евро. Заемът е предназначен за рефинансиране на международни или местни търговски сделки.

  През септември 2011 г. ББР и Ситибанк подписаха трети договор за заем за 20 млн. евро. Средствата от този заем са предназначени за директно и индиректно финансиране на нов и съществуващ портфейл на инвестиционни и оборотни кредити на малките и средни предприятия в България.

  http://www.citibank.com/bulgaria
 • Унгарска ексим банка

  През 2012 г. ББР договори 10 млн. евро кредитна линия от Унгарската ексим банка. Средствата от линията ще се използват за финансиране на унгарски проекти и внос на инвестиционни унгарски стоки в България. Те се предоставят за срок от 2 до 5 години. От финансовия ресурс могат да се възползват фирми в секторите земеделие, екология, здравеопазване, енергия, транспорт и комунални услуги.

  http://www.exim.hu
 • Дексия Кредит Локал

  На 23.05.2007 г. ББР е подписала договор с Дексия Комуналкредит банк (след сливане към Дексия Креди Локал през 2013) за заем в размер на 10 млн. евро. Заемът е предназначен за финансиране на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия в България.

  http://www.dexia.com
 • ФМС Вертмениджмънт/ Депфа Инвестмънт Банк

  На 18.05.2007 г. е подписан договор с Депфа Инвестмънт Банк (през септември 2011 преминал към ФМС Вертмениджмънт) за заем в размер на 15 млн. евро за общи корпоративни цели.

  http://www.fms-wm.de
 • Европейска асоциация на публичните банки (ЕАПБ)

  От май 2005 г. Българска банка за развитие е член на Европейската асоциация на публичните банки. Организацията е едно от най-престижните сдружения на кредитни институции в Европа. В нея членуват около 100 финансови институции от 16 държави, работещи в сектора на публично-частните инвестиции, които имат пазарен дял от около 15% от Европейския банков пазар . Сдружението е създадено през 2000 г., за да представлява специфичните интереси на държавните банки и банките за развитие на европейско ниво. ЕАПБ изготвя анализи и участва в обсъждането на важни законодателни въпроси свързани с кредитните институции и техния надзор, капиталовите пазари, пазарите на облигации, данъчното облагане, гражданско право и други. Асоциацията има съществена роля и в процеса на създаване на европейско законодателство. През юни 2015 г. изпълнителния директор на ББР Билян Балев бе избран за член на Административния съвет на ЕАПБ.

  http://www.eapb.eu
 • Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори (ELTI)

  ББР е член на ELTI от 2006 г. Организацията е създадена под името ISLTC през юни 2001 г. с цел сътрудничество и обмяна на информация и ноу-хау между сродни по рода си институции  в рамките на Европейския съюз, специализирани в дългосрочното кредитиране с цел подобряване и увеличаване на съответните им съвместни дейности. През 2012 г., с цел разширяване на дейността и осигуряване на устойчиво представителство на ниво ЕС, клубът ISLTC е преструктуриран и прераства в Европейска асоциация на дългосрочните инвеститори (ELTI).

  http://www.eltia.eu
 • Мрежа на Европейските финансови институции за МСП (NEFI)

  През 2007 г. ББР бе приета за пълноправен член на Мрежата на европейските финансови институции за малки и средни предприятия (NEFI), след като бе наблюдател в организацията от 2004 г.НЕФИ е създадена през 1999 г. и понастоящем обединява 16 финансови институции от 16 страни членки на Европейския съюз: AWS (Австрия), HBOR (Хърватска), CMZRB (Чехия), KredEx (Естония), Finnvera (Финландия), Bpifrance (Франция), KfW Bankengruppe (Германия), Hungarian Development Bank (Унгария), Hipoteku Banka (Латвия), SNCI (Люксембург), BGK (Полша), SZRB (Словакия), SID (Словения), ICO (Испания), ALMI (Швеция), и Българска банка за развитие (България).Всички членове споделят обща мисия, поставена им от правителството в съответната страна - улесняване достъпа до финансиране за малки и средни предприятия (МСП). Институциите-партньори оперират на принципа на допълняемост и сътрудничество със съответните национални банкови системи чрез предоставянето на съфинансиране, споделяне на риска, предоставянето на експертни становища и мнения относно проблемите при финансирането на МСП на територията на Европейския съюз.

  http://www.nefi.be