Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Автоматичен обмен на информация

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да ви уведомим, че в изпълнение на изискванията на Закона за кредитните институции и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), считано от 01.01.2016г., Българската банка за развитие АД (Банката), в качеството си на предоставяща информация финансова институция, започва да прилага процедури за комплексна проверка и контрол на финансовите сметки и да събира информация за данъчни цели от клиентите си при откриване на нови сметки. Допълнителна информация ще бъде искана от клиентите и по отношение на съществуващи сметки.

За целта предоставяме на нашите клиенти за попълване Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация по чл. 142т, ал. 1 от ДОПК. Декларацията можете да попълните при посещение на Банковия салон в централата на Банката или като я изтеглите през системата „Интернет банкиране“ на Банката /меню Download, Достъпни файлове.../, попълните и ни предоставите оригинала на адрес: гр. София 1000, община Столична, район Средец, ул. Дякон Игнатий № 1, „Българска банка за развитие“ АД.

В зависимост от декларираното от вас състояние е възможно да възникне необходимост от попълване на допълнителни формуляри, които можете да свалите през същото меню на системата.

Изискването за допълнителна информация е породено от влизането в сила на междудържавно Многостранно споразумение за автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане (Common Reporting Standard), към което България се присъедини. С приетия на 04.12.2015г. Закон за изменение и допълнение на ДОПК бяха въведени задължителните изисквания за автоматичен обмен на информация между държавните администрации.
Съгласно изискванията на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), на Българската банка за развитие АД (ББР, Банката) е присъден от Федералната данъчна служба на САЩ (IRS) глобален идентификационен номер (GIIN): E2NY46.99999.SL.100.

При възникнали въпроси или необходимост от допълнителни разяснения при попълване на Декларацията, моля обърнете се към Петър Пешев на телефон: 02/ 9306 244 или към Димитър Митев на телефон: 02/ 9306 203, или потърсете съдействие чрез електронната поща на адрес: fatca@bdbank.bg

Предварително благодарим за проявеното разбиране!