search-icon

Предекспортно финансиране

Оборотен капитал за:

  • Целия цикъл на експортното финансиране преди експедицията и реализацията на стоките за износ
  • Издаване на гаранции за участие в търг, гаранции за авансово плащане и др.


Размер на кредита: 5 млн. лева


Лихвен процент:

  • 3,5% на годишна база за кредити, гарантирани със застрахователна полица от БАЕЗ
  • 6,0% на годишна база при липса на застраховка от БАЕЗ


Срок: до 24 месеца

Обезпечения:

  • Застраховка на банков кредит от БАЕЗ
  • Залог на търговско предприятие
  • Ипотека на недвижим имот
  • Залог на машини и оборудване
  • Банкови гаранции

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster