search-icon

Условия за участие

ББР ще финансира дружества, които са подали проектно предложение  по ОПИК и отговарят на посочените изисквания:

  • Да са подали проектно предложение за подпомагане по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020;
  • Да развиват своята основна икономическа дейност в сектор „Преработваща промишленост“;
  • Да имат приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансова година, като за трите години имат общо реализирани нетни приходи от продажби не по-малко от 210 000 лева;
  • Да отговарят на вътрешнобанковите нормативни изисквания;
  • Към момента на сключване на договор за кредит да бъдат с положителен собствен капитал, видно от представените документи и официалните регистри;
  • Към датата на сключване на договора за кредит да няма сделки към финансови институции в просрочие, което да надвишава 30 дни по данни от Централния кредитен регистър.
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster