search-icon

Програма за финансиране на многопрофилни болници за активно лечение със системно значение за регионите

В изпълнение на решение № 568 на МС от 29.07.2022 г. ББР предлага дългосрочно финансиране на многопрофилни болници за активно лечение с разкрити „Спешни отделения“, които са обект на провежданата от държавата политика за оздравяване и развитие на болници (Болници със системно значение за регионите – БСЗ). Програмата включва инвестиционни и/или оборотни кредити за подобрение на инфраструктурата и медицинското оборудване с цел повишаване на обема и качеството на предоставяните медицински услуги. Когато това е необходимо болниците следва да изпълняват одобрен от МЗ „План за преструктуриране и финансово стабилизиране на паричните потоци“ с въведени целеви стойности и индикатори, който включва график за погасяване на просрочените задължения и план за постигане на положителен резултат от дейността. Лечебните заведения трябва да притежават база и да обучават студенти и специализанти по медицина, както и да притежават реалистичен положителен паричен поток, оценен от ББР.

Размер на кредита

до 5 000 000 лв.

Mаксимален срок

до 10 години

Гратисен период

до 2 години

Кандидатстване до

31.08.2023 г.

Допустими разходи

За инвестиции:
✔ Бъдещи разходи за ремонтни дейности и придобиването на дълготрайни материални активи, пряко свързани с дейността на болниците, които са включени в представена на министъра на здравеопазването „Бизнес програма“

Оборотни:
✔ Разходи за разплащане с доставчици на БСЗ

Средствата от кредита се усвояват при:

✔ Покупка/придобиване на допустими за финансиране по Програмата ДМА, в това число специализирана медицинска техника, вкл. възможност да се правят частични и авансови плащания при представяне на разходо-оправдателни документи;

✔ Договорени строителни и ремонтни дейности, на базата на представени количествени сметки, строителни договори и др.;

✔ Признати от кредитополучателя и документално обосновани разходи, погасяващи негови изискуеми задължения към доставчици.

Научете повече

Повече информация и детайли за програмата

apply credit image

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster