search-icon

Eксперт „Кредитен риск“

„Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Основен фокус в дейността е подпомагането и насърчаването на малкия и среден бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията експерт „Кредитен риск“.


Изисквания към кандидатите:

 • Висше икономическо образование
 • Минимум 2 години професионален опит в управление на риска в банковия сектор
 • Задълбочено познаване на характеристиките на финансовите инструменти и финансовите пазари, познаване и разбиране на моделите за оценка на активи, моделите за оценка на портфейли и моделите за оценка на риска. Задълбочени познания/ умения за финансов анализ на бизнес клиенти. Добро познаване на действащото законодателство, нормативните актове на БНБ, на ЕК и др., имащи отношение към управлението на банкови активи, пасиви и всички рискове, свързани с тях
 • Умения за работа с MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access)
 • Много добро владеене на финансов (бизнес) английски език е предимство.
 • Притежаването на професионални сертификати (CFA, FRM, PRM и др.) е предимство.
 • Умения за работа в екип

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомага анализирането на присъщите рискове, обследва рисковият профил на клиента и изготвя аргументирани риск становища по предложения за кредитни сделки на бизнес звената в банката, необходими на компетентния орган за одобрение
 • Изготвя индивидуални кредитни рейтинги/скоринг на бизнес клиентите
 • Съблюдава и следи за достатъчността на установените лимити за кредитен риск
 • Участва в дейности по анализ на кредитния риск на портфейлно ниво
 • Участва в периодичния контрол/преглед на корпоративния кредитен портфейл
 • Подпомага дейността и изпълнението на общите изисквания в процеса на кредитен мониторинг
 • Участва в изготвянето на всички предвидени във вътрешно нормативната уредба отчети и справки свързани с управлението на кредитния риск в банката

В „Българска банка за развитие“ ЕАД ще имате възможност:

 • Да допринесете за развитието на стабилна финансова институция със специфичен профил;
 • Да прилагате и обогатявате своите знания и компетенции;
 • Да бъдете част от динамичен екип;
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси