image of tangram puzzle blocks with people icons over wooden table ,human resources and management concept

Вътрешен одитор

Българска банка за развитие е институция, единствена по рода си в България. Визията на ББР е да развие разнообразен и жизнен финансов пазар за малките и средни предприятия, да създаде богат избор на финансови продукти и инструменти, когато пазарът не предлага достатъчно, да бъде партньор на бизнеса и да финансира, подкрепя и консултира растежа на малките и средни предприятия, като мобилизира разумно и ефективно публичния и частния ресурс.

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията Вътрешен одитор в управление „Вътрешен одит на групата“.

Основни задължения и отговорности:

 • Участва в одитен екип при извършваните проверки по цялостната дейност на банката и дружествата от групата,  съгласно годишния план и графика за одитни проверки на вътрешния одит;
 • Извършва своевременно, пълно и ефективно възложените одитни проверки и отчита резултатите в писмен вид;
 • Събира информация и оформя доказателствата за одитни констатации, участва в докладването на резултатите и при последващите действия;
 • Съдейства за разработването на стратегията за работа на вътрешния одит и изготвянето на годишния план-график за проверките;
 • Участва в изготвянето на правила, методология, наръчници и процедури за управлението;
 • Участва при всички етапи на одитния процес – планиране, проверка на място, изготвяне и изпълнение на работната програма, изготвяне на доказателства за одитни констатации, докладване на резултатите, последващи действия и други контролни действия по дейността на вътрешния одит;
 • Идентифицира, анализира, документира и оценява необходимата информация за изразяване на мнение по отношение на поставените цели в одитните ангажименти;
 • Дава конкретни препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системата за финансов контрол, подпомага изготвянето на план за действие и проследява изпълнението на препоръките.
 • Оформя и окомплектова информацията в одитните досиета;
 • Участва в извършването на планови, извънпланови и последващи одитни проверки по дейността на банката и дружествата от групата;
 • Участва в извършването на проверки по сигнали, жалби и други проблеми, възложени от ръководителя на вътрешния одит на групата.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование (предимство ще имат кандидатите които имат висше образование в областта на икономиката, правото, счетоводството, математиката или статистиката);
 • Опит по специалността в банковата или финансовата сфера - минимум 3 години;
 • Познания за законовата уредба на банковата дейност;
 • Професионални умения в прилагането на Стандартите за професионална практика на вътрешен одит и/или Международните одиторски стандарти, процедурите и техниките за извършване на одит;
 • Познания за принципите на управление и добрата банкова практика;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Работно ниво на английски език;
 • Допълнителни квалификационни курсове ще бъдат считани за предимство;
 • Умения за работа в екип;
 • Конфиденциалност, комуникативност, организираност, почтеност  и лоялност;
 •  Отговорност и ориентираност към постигане на резултати.

В „Българска банка за развитие“ ЕАД ще имате възможност:

 • Да допринесете за развитието на стабилна финансова институция със специфичен профил;
 • Да прилагате и обогатявате своите знания и компетенции;
 • Да бъдете част от динамичен екип;
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси

Business Booster