search-icon

Юрисконсулт в управление „Правно“

Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Основен фокус в дейността е подпомагането и насърчаването на малкия и среден бизнес.

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията юрисконсулт в управление „Правно“, отдел „Бизнес дейности“.


Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше юридическо образование;
 • Юридическа правоспособност;
 • Трудов стаж като юрисконсулт или като адвокат в адвокатска кантора с опит в сферата на търговското, банковото и финансово право минимум 3 години;
 • Технически умения за работа с MS Office и умения за усвояване на работа с нови програмни продукти и приложения;
 • Добро работно ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо;


Основни задължения и отговорности:

 • Осъществява правна подкрепа на функционалните бизнес звената в Банката в хода на осъществяване на основната й дейност;
 • Изготвя самостоятелно или в екип пpaвни cтaнoвищa, проекти на отговори и други документи, свързани с бизнес дейностите на Банката;
 • Консултира за законосъобразност и изготвя правни становища по проекти на сделки за финансиране на клиенти на Банката, изготвя и съгласува договори за кредит, гаранции и други форми на финансиране и договори за обезпечения към тях, техните изменения и допълнения и осъществява правно съдействие по съществуващи редовни кредити и сделки за други форми на финансиране;
 • Консултира текущо други структурни звена на Банката по правни въпроси, свързани с основните бизнес дейности;
 • Следи за промени в законодателството и съдебната практика по въпроси, свързани с дейността на Банката;
 • Пpeдcтaвлявa Бaнкaтa пpeд съдилища, съдебни изпълнители, нотариуси, надзорни институции, регистри (Търговски регистър, Централен регистър на особените залози, Централен депозитар, Имотен регистър и др.), юридически лица и обществени организации и институции, външни консултанти с цел обезпечаване дейността на Банката.

 

В „Българска банка за развитие“ ЕАД ще имате възможност:

 • Да допринасяте за осъществяване на мисията и целите на Банката като основен партньор на малките и средни предприятия в България;
 •  Да спомагате развитието на правната функция в Банката и нейното ефективно и полезно взаимодействие с другите звена на Банката;
 • Да обогатявате и задълбочавате професионалните и общите си познания;
 • Да бъдете част от мултидисциплинарен правен екип, с възможност за инициативност и самостоятелно постигане на целите;
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

 

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

 

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

 


 

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster