Zero Tolerance of Corruption

Zero Tolerance of Corruption

по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Whistleblowing (BDB breach reporting mechanism)

Прикачени файлове

Успешно изпратена форма!

A suspected breach of relevant Union law directly to the e-mail& signals@bdbank.bg

Whistleblowing Procedure at Bulgarian Development Bank Group

The whistleblowing procedure is an element of the corruption prevention system implemented in BDB Group. The institution is aware of the negative effect that misconduct, malpractice or wrongdoing may have and encourages its employees and customers to raise any concerns or specific suspicions they may have about irregularities.

See more
Whistleblowing Procedure at Bulgarian Development Bank Group

Дейности, относно които могат да се подават сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН могат да се подават за нарушения на българското законодателство или на посочените в закона актове на Европейския съюз в областите по чл. 3 от закона, свързани с дейността на „Българска банка за развитие“ ЕАД.

Подаване на сигнал чрез канала за вътрешно подаване в „Българска банка за развитие“ ЕАД (ред за подаване на сигнали за нарушения)

Имайте предвид, че:

  • По анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
  • Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
  • Сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.
  • Ако сигналът не отговаря на изискванията на закона за подаването му, сигнализиращото лице се уведомява, с цел отстраняване на допуснатите нередовности. Ако същите не бъдат отстранени в 7-дневен срок от уведомлението, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

За регистриране на сигнал се използва Формуляр по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали – Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), който трябва да съдържа най-малко следните данни:

1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;
3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е било извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
4. дата на подаване на сигнала;
5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Писмен сигнал се подава:

1. чрез пощенска пратка на адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 1, гр. София, като върху плика се изписва текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“ и наименованието на Банката -  необходимо е сигналът да бъде саморъчно подписан;
2. чрез електронната форма на адрес: signals@bdbank.bg – необходимо е сигналът да бъде подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП);
3. на място в деловодството на адрес: гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 1, като върху плика се изписва текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“ и наименованието на Банката.

Устен сигнал се подава:

  • чрез лична среща, в уговорен със служител от управление „Регулаторно съответствие и контрол“, отговарящи за приемането, регистрирането и разглеждането на сигнали подходящ ден и час, по искане на сигнализиращото лице.

Времето за лична среща се уговаря чрез  телефон (+359 2 930 6333) или електронна поща (office@bdbank.bg).
Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали. На подаващия сигнала се предлага да го подпише, при желание от негова страна.

В срок от 7 дни след получаването на сигнала служител, отговарящ за разглеждането му, ще потвърди получаването и ще Ви предостави информация за регистриране на сигнала и неговия Уникален идентификационен номер (УИН) и дата на получаване на сигнала. Този уникален идентификационен номер се прилага към всяка следваща информация или комуникация във връзка със сигнала.

 

fixed-button-icon Apply fixed-button-icon Online banking
Exchange rates
Interest indices
booster imager

Business Booster