Банкови гаранции

Банкови гаранции

Предназначени за гарантиране на задължения към трети лица, породени от договор или нормативни изисквания – за участие в търг, за изпълнение на парично задължение, за добро изпълнение и други.

Размер: до 5 млн. лв.

Срок за издаване: до 12 месеца с възможност за удължаване на срока с нови 4 периода по 12 месеца или общо до 60 месеца.

Падеж: до 60 месеца, като валидността на издадените банкови гаранции и/или открити акредитиви се определя съобразно условията на бенефициента, в полза на когото се издават.

Обезпечения: парични средства, ипотека на недвижим имот, особен залог на машини и съоръжения, особен залог на вземания по договори с контрагенти, залог на търговско предприятие и др.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster