Он-лендинг програма "КОСМЕ+"

Он-лендинг програма "КОСМЕ+"

Отворена покана 

Във връзка с разширяването на програмата на ББР за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на ЕИФ, с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (Програма "КОСМЕ+"), Българската банка за развитие отправя покана до търговските банки и до финансовите институции, вписани в регистъра на БНБ по чл. 3а от Закона за кредитните институции за заявяване на интерес за участие в разпределянето към МСП на осигуреното по програмата финансиране, съгласно оповестените на сайта на ББР рамкови условия.

От нисколихвеното и дългосрочно финансиране в общ размер 33 млн. евро, комбинирано с гаранция от ББР, могат да се възползват както бизнес клиентите на търговските банки, така и малките и средни предприятия - клиенти на небанковите финансови институции, които предоставят бизнес кредити и са сключили споразумение за индиректно финансиране с ББР по Програма "КОСМЕ+".

Финансирането е предназначено да осигури в полза на МСП достъп до банкови гаранции и кредити в размер до 150 000 евро, с до 10-годишен срок за издължаване, при максимален лихвен процент за кредитите 3М euribor + 5,7% и максимално общо възнаграждение за поемане на ангажимент по банкова гаранция: до 2% годишно.

Обновената Програма "КОСМЕ+" предвижда облекчени изисквания към обезпечеността по предоставяните на МСП кредити/банкови гаранции, приоритетно разглеждане на проекти на стартиращи предприятия, а така също и допълнителни стимули за предприемачите, които дават шанс за работа на застрашени от социална изолация и търсещи своята интеграция в обществото хора, чрез реализирането на проекти със социално въздействие.

Под проекти със социално въздействие по смисъла на програмата ще се има предвид одобрени за финансиране от он-лендинг партньорите на ББР инвестиционни проекти, чиято основна или преобладаваща цел е чрез бизнеса на търговеца-кредитополучател да се осигурява реална заетост и интеграция на хора с увреждания, на лица до 28-годишна възраст, които са отгледани в социален дом, извън семейна среда, както и на лица, които като непълнолетни са осъдени да изтърпят наказание лишаване от свобода.

Всички желаещи да участват в реализирането на Програма "КОСМЕ+" търговски банки и небанкови финансови институции следва да заявят писмено своя интерес за участие пред Българската банка за развитие. Заедно със заявката за интерес кандидатите трябва да представят и:

  • Параметрите и условията, при които желаят да участват в програмата
  • Предлаганите от тях предимства или преференциални условия за МСП, включително касаещи приоритетното разглеждане на проекти на стартиращи предприятия
  • Информация за предлагано от тях обезпечение към ББР
  • ГФО за последни 3 години
  • Регулаторна отчетност към БНБ за последни три тримесечия
  • Действащите правила за кредитна дейност, заедно с всички приложения
  • Действащите правила за оценка на риска и обезпеченията, заедно с всички приложения
  • Действащите правила за събиране на вземанията, както и за текущия мониторинг над клиентите, в случай, че са регламентирани в отделен вътрешен нормативен акт, заедно с всички приложения

Интересът за участие в Програма "КОСМЕ+", заедно с базовата информация и пакет от документи, следва да се представят в Българската банка за развитие, адрес: гр. София, ул. Дякон Игнатий №1.

 

За въпроси и информация:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg

тел.: 02/9306 391, 02/9306 364

 

Приложения: 

 

_______
Финансирането се осъществява благодарение на Гаранцията, която е предоставена от механизма COSME на Европейския инвестиционен фонд и Европейския фонд за стратегически инвестиции, създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа.

Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз чрез които да се улесни и да се осигури нарастването на достъпа до финансиранe.

Посредством тази гаранция ББР осигурява на номинираните от нея партньори - банки и небанкови финансови институции, до 60% кредитна защита на портфейлна база върху предоставените от тях по Програмата кредити и банкови гаранции за МСП.

Участието в програмата не изключва и не ограничава партньорство с Националния гаранционен фонд. Допустима е работа и с двете институции в групата на принципа: една подсделка само в един гарантиран портфейл по COSME.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster