search-icon

Он-лендинг програма "Лизинг Лайн"

ОТВОРЕНА ПОКАНА

 

Българската банка за развитие (ББР) има удоволствието да отправи тази покана до всички заинтересувани небанкови финансови институции в страната, за кандидатстване с цел партньорство с ББР в нейната нова програма на индиректно финансиране, предвиждаща предоставянето на финансов лизинг на малки и средни предприятия в България "Лизинг лайн".

Проявяващите интерес към партньорство небанкови финансови институции, регистрирани в Българска народна банка и реализиращи като свой предмет на дейност финансов лизинг могат да заявят предварителен интерес за участие в Програма "Лизинг лайн", на електронен адрес externalprogrammes@bdbank.bg и на адреса на управление на ББР: гр. София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №1, като наред със заявяването на интерес предоставят и информация за:

  • Индикативния размер на исканото финансиране, с което впоследствие ще се предоставя финансов лизинг на крайните бенефициенти - лизингополучатели МСП;
  • Имена, телефони и електронни адреси, на които ББР може да се установи контакт с кандидатите при необходимост от допълнителна информация.
  • Документи за кандидатстване, изброени в изложението по-долу (впоследствие е възможно ББР да поиска предоставянето на допълнителна документация/информация).

 

А. Основни параметри
А.1  Целева група партньори-получатели на финансиране от ББР             Небанкови финансови институции, осъществяващи финансов лизинг
А. 2  Предназначение и цели  Предоставяне на дългосрочен заемен ресурс при условия, позволяващи по-голям достъп до услугата финансов лизинг в полза на МСП
А. 3 Валута на финансирането от ББР  Eвро
А. 4 Стартов бюджет на Програмата  25 000 000 евро

При успешна реализация на Програмата, ББР има готовност да увеличи бюджета до 50 млн. евро

 

Б. Условия по кредитите за финансовите институции
Б.1 Вид и цел на кредитната линия (кредита)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Револвираща кредитна линия, предназначена за финансов лизинг с лизингополучатели микро, малки и средни предприятия, регистрирани или осъществяващи стопанска дейност и инвестиции в Р България
Б.2 Максимален размер на кредит                     до 5 000 000 евро
Б.3 Срок на ползване   До 5 години (60 месеца)
Б.4 Лихвен процент                                                Плаваща лихва, формирана от база 3М EURIBOR + надбавка от 2,5 %, но не по-малко от 2,5 % (250 б.т.)

Б.5 Комисиони

Комисион за ангажимент: 0,25% върху неусвоената част от кредита, която се начислява след датата на първото усвояване.

Други, съгласно тарифата на ББР.

Без комисион за управление.

Б.6 Обезпечение  

Първи по ред особен залог върху всички вземания (настоящи, бъдещи и условни) по лизинговите договори в размер на минимум 100% от дълга по кредита.Първи по ред особен залог върху лизингованото имущество, в размер на минимум 110% от дълга по кредита.

Залог на вземанията от банкови сметки, открити в ББР, включително сметките, предназначени за обслужване на лизинговите сделки по Програмата. /Съгласие за директен дебит от сметките в ББР.

Друго, приемливо за ББР обезпечение, което замества или допълва посочените по-горе.

Застраховка на лизингованото имущество, включено в обезпечението. Без право на подзастраховане.

Б.7 Условия за усвояване

Размерът на усвояванията се определя от предоставен от партньора годишен план за усвояване, базиран на тримесечни прогнози за необходим ресурс.

Допълнителна такса от 0,1% върху неизползваната част при неспазен план за усвояване за съответно тримесечие.

Опция за увеличаване на таксата при системно неизпълнение на годишен план.

Б.8 Срок за усвояване

Възможност за многократно усвояване в рамките на 5 години, съгласно годишния план на партньора за усвояване, до размера на кредита.

Първо усвояване: до 3 месеца от сключването на договора за кредит и след учредяване на предвидените обезпечения.

Всяко следващо първото усвояване се разрешава след учредяване на договорените обезпечения.

Б.9 Срок и начин на погасяване; лихвени плащания

В периода на усвояване партньорите на ББР - лизингодатели се задължават да погасяват текущо главницата по кредита с постъпленията/плащанията по главниците по лизинговите сделки.
Кредитната линия се погасява окончателно, съгласно погасителен план на равни тримесечни вноски, дължими и платими в последния работен ден на 63-ия, 66-ия, 69-ия и 72-ия месец, считано от датата на сключването на договора за кредит по програмата / или индивидуално договорен погасителен план.

Опция за удължаване на линията за нов петгодишен период, при одобрение от ББР, дадено в рамките на срока за усвояване.
Ежемесечни лихвени плащания, на база ACT/360

Б.10 Други условия

При неизпълнение на задължение за плащане, лихвеният процент се увеличава с плюс 6% (600 б.т.), над лихвата за редовна главница и се начислява върху дължимата просрочена сума, до деня на погасяване на просрочието.

Опция за ББР да поиска замяна на включен в портфейла лизингов договор, както и да поиска допълнително обезпечение, да се повиши лихвен процент и/или предсрочно плащане, частично или изцяло на кредита при неспазване на поети задължения по договора за кредит, включително при значително влошаване на финансовото състояние на финансовата институция;

При просрочие по лизингов договор над 90 дни, вземанията по който са заложени в полза на ББР, финансовата институция-партньор следва да го замени с друга, редовна лизингова сделка в едномесечен срок от настъпване на 90-дневното просрочие.

Максималният размер на експозиция към свързани лица - лизингополучатели по програмата не може да надхвърля 10% от заложения в полза на ББР портфейл от вземания.

Мониторинг на сделките;

Опция за изискване за поддържане на определени финансови показатели над или под фиксирани от ББР прагове като например:

          - Съотношение собствен капитал/активи (минимум 15 %);
          - Качество на портфейл от лизингови сделки - максимално допустима стойност на общо просрочия по договори за лизинг по програмата - до 10 %;
          - Други, по преценка на ББР

Изискване за предоставяне на информация, в това число за нивото на алокация на финансирането, за лизингополучателите и лизинговите сделки, за качеството на формирания портфейл и на целия портфейл на дружеството, както и за финансовото състояние на финансовата институция, вкл. регулаторна отчетност и отчети пред БНБ.

Възможност за окончателно, предсрочно (пълно или частично) погасяване на кредита по искане на финансовата институция на дата на всяко лихвено плащане след тримесечно предизвестие.

Възможност за ББР предсрочно и в срока за усвояване да намали ангажимента си по предоставена кредитна линия, при трайно ниско ниво на алокиране на финансирането в лизингови сделки.

Други, съгласно сключени договори

 

В. Условия за крайните бенефициенти - лизингополучатели
В.1 Допустими крайни бенефициенти  

Микро, малки и средни предприятия, регистрирани или осъществяващи стопанска дейност и инвестиции в Р България, които са:

  • Страна по договор за финансов лизинг, сключен и изпълняван по правилата на програматa
  • Без свързаност (а) с финансова институция - партньор на ББР по програмата, или (b) с лица от нейните управителни/контролни органи или (c) със свързани с последните лица, както и (d) без друг тип икономическа обвързаност с лица от предходните точки, преценена като неприемлива за ББР
  • Без неизвестен краен контролиращ собственик
 В.2 Допустими лизингови сделки   Финансов лизинг на движимо имущество: придобиване на производствени активи (ДМА), транспортни средства с производствено предназначение, производствено оборудване, технологии и други активи, пряко свързани със стопанската дейност на МСП.

Забрана за лизингови сделки с недвижими имоти, сделки в областта на оръжейна индустрия и търговия, хазарт, забрана за използването на лизинговите активи за дейности в несъответствие с националното законодателство, включително с нормите за опазване на околната среда, за дейности свързани със спорт и спортни прояви, дейности на медии, политически субекти и НПО, както и дейности на дружества с неизвестен краен контролиращ собственик, или такива, чието финансиране се ограничава от устава или закона за ББР. 
В.3 Валута на лизинговите сделки Лева или евро
В.4 Общ максимален размер на финансирането по лизингови сделки с краен бенефициент и свързани с него лица (по см. на ЗКИ и рамковите условия по Програмата)   До 500 000 (петстотин хиляди) евро или равностойност в лева
В.5 Максимален ГПР       

До 6,5% (ГПР по Програмата включва годишна лихва, такса/комисиона за управление и такса/комисиона за разглеждане на искания)

При повишаване на приложимата лихвена база (3м EURIBOR) в следствие, на което дължимата от кредитополучателя лихва стане 3,5% или повече процента, за период по-дълъг от 2 поредни календарни месеца, кредитополучателя (лизингодателя) има право да повиши съответно и дължимата от крайните бенефициенти лихва по подсделките. В този случай, че лихвата по подсделките се увеличава с размера на завишението над 2,50% отнасящо се за дължимата от кредитополучателя лихва на ББР. Със същото завишение би трябвало да се промени и приложимият по подсделките максимален процент ГПР, който съгласно рамковите правила по програмата първоначално не може да е по голям от 6,5%.

В.6 Други разходи за сметка на лизингополучателя  

 Съгласно правилата на лизингодателя

 

 С. Критерии за подбор на финансови институции 
С.1 Първа група критерии       Финансово състояние на финансовата институция - партньор и свързаните лица.
Степента на риск от партньорството по програмата се оценява от ББР, като се взема предвид и експозицията на ББР към групата, към която принадлежи финансовата институция.
С.2 Втора група критерии
  • Предложени от финансовата институция - партньор преференциални условия / улеснения за лизингополучателите по програмата;
  • Предложено от финансовата институция - партньор по-високо ликвидно обезпечение по кредита от ББР;
С.3 Тежест на критериите ББР се ръководи преимуществено от първата група критерии. Предложенията по втората група критерии формират предимство, което може да бъде взето предвид при окончателния подбор на партньорите.

 

Документи за кандидатстване:

Представените параметри съставляват рамка на новата програма на ББР.

Отправената покана не представлява ангажимент и не съдържа изявление за поемане на ангажимент за сключване на договор по Програмата, от страна на ББР.

Предварително заявен интерес от небанкова финансова институция за участие в Програмата няма да се счита за поет ангажимент за участие, от страна на заявилия интерес кандидат.

В индиректното финансиране по Програмата се участва след сключване на договор между ББР и избраната небанкова финансова институция.

 

За повече информация:

Управление "Външни програми"

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg 

телефони: 02/ 9306 391 или 02/9306 364 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster