search-icon
продукти

Продукти

Финансиране на групи и организации на земеделски производители

Българската банка за развитие създаде специален продукт с преференциални условия за групи от земеделски производители. Средствата се предоставят за покриване на нуждите им от ликвидност и/или финансиране на техни инвестиционни намерения. Предвидената финансова подкрепа е в синхрон със стратегическите цели на ББР за осигуряване на достъп на малкия и средния бизнес до достатъчно и разнообразно финансиране, както и подпомагане на износа и интегрирането му на външни пазари.

Виж още ➔

Програма за технологична модернизация на МСП

Българска банка за развитие стартира програма за директни кредити за микро-, малки и средни предприятия, подали проектни предложения по Програма за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Интелигентна индустрия“, процедура „Технологична модернизация“. Финансирането е до 2 000 000 лв., като се покриват до 100% от разходите без ДДС.

Виж още ➔

Програма за финансиране на многопрофилни болници за активно лечение със системно значение за регионите

В изпълнение на решение № 568 на МС от 29.07.2022 г. ББР предлага дългосрочно финансиране на многопрофилни болници за активно лечение с разкрити „Спешни отделения“, които са обект на провежданата от държавата политика за оздравяване и развитие на болници (Болници със системно значение за регионите – БСЗ). Програмата включва инвестиционни и/или оборотни кредити за подобрение на инфраструктурата и медицинското оборудване с цел повишаване на обема и качеството на предоставяните медицински услуги.

Виж още ➔

Енергийна ефективност на МСП

Инвестиционен кредит за микро-, малки и средни предприятия, подали проектни предложения по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ към ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020. Кредитополучателите следва да развиват своята основна икономическа дейност в сектор „Преработваща промишленост“.

Виж още ➔

Подкрепа за розопреработване

Българската банка за развитие създаде специален продукт с преференциални условия за българските розопреработватели. Целта на финансирането е подкрепа на сектора, преодоляване на негативните последици от пандемията Covid-19 и облекчаване на проинфлационния натиск.

Виж още ➔

Финансиране за зелена енергия

Българска банка за развитие финансира изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MWp за нуждите на бизнеса. Кредитният продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа, и повишаващото се търсене.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster