продукти

Продукти

Top view of architectural engineer working on his blueprints with documents on construction site.

Оборотно финансиране за строителни фирми

Българската банка за развитие предлага оборотно финансиране за строителни фирми със сключен договор за изпълнение на СМР с контрагенти, страна по договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ по национални и европейски програми. В обхвата му влизат две направления:

НАПРАВЛЕНИЕ 1 – проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);

НАПРАВЛЕНИЕ 2 – проекти по Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и подобряване на природното наследство на селата“ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Виж още ➔
Инструмент за ускорено усвояване на европейски средства

Инструмент за ускорено усвояване на европейски средства

Българската банка за развитие предлага подкрепящо финансиране за предприятия с одобрени проекти по европейски и национални програми. Новият инструмент на банката е в изпълнение на стратегическите й цели да допринася за увеличаване на инвестиционната активност сред малките и средните предприятия. Сред приоритетите на ББР е още облекчаване на достъпа до финансиране за проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и ускоряване усвояването на средствата от ЕС.

Виж още ➔
Директно финансиране с гаранция по Invest EU

Директно финансиране с гаранция по Invest EU

Българската банка за развитие улеснява достъпа до финансиране на малки и средни предприятия, които са с по-рисков профил, допринасят за екологичната трансформация или внедряването на цифрови технологии. В партньорство с Европейския инвестиционен фонд и Европейската комисия, пo програмата с гаранция по Invest EU банката ще предложи кредитиране с облекчени изисквания за обезпечение и преференциален лихвен процент. Предприятията могат да получат ресурс по три направления: "Конкурентоспособност на МСП", "Устойчивост" и "Иновации и цифровизация".

Виж още ➔
plantations in a greenhouse

Финансиране на групи и организации на земеделски производители

Специална програма с преференциални условия за групи от земеделски производители. Средствата се предоставят за покриване на нуждите им от ликвидност и/или финансиране на техни инвестиционни намерения. Предвидената финансова подкрепа е в синхрон със стратегическите цели на ББР за осигуряване на достъп на малкия и средния бизнес до достатъчно и разнообразно финансиране, както и подпомагане на износа и интегрирането му на външни пазари.

Виж още ➔

Програма за финансиране на лечебни заведения за болнична помощ

Оборотно и/или инвестиционно финансиране за подобрение на инфраструктурата и медицинското оборудване с цел повишаване на обема и качеството на предоставяните медицински услуги.

Виж още ➔
Подкрепа за розопреработване

Подкрепа за розопреработване

Българската банка за развитие създаде специален продукт с преференциални условия за българските розопреработватели. Целта на финансирането е подкрепа на сектора, преодоляване на негативните последици от пандемията Covid-19 и облекчаване на проинфлационния натиск.

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster