Документи, необходими при кандидатстване и одобрение на кредит

Документи, необходими при кандидатстване и одобрение на кредит

При кандидатстване за кредит – от дружеството, което кандидатства за кредит и дружеството, предложено за съдлъжник (в случай, че има такова):

 

1   Входирано искане за кредит с документ за платена такса за разглеждане на искането.

2.    Попълнени и подписани декларации:

3.    Документи, свързани с дружеството кредитоискател:

  • Данъчни декларации  за  последните три години;

  • Годишен финансов отчет и приложения към него за последните три приключени финансови години, Баланси и ОПР към последно тримесечие на текущата година и аналогично тримесечие за предходната година;

  • Разшифровки към по-големите статии по предоставените отчети с период на възникване;

  • Справка за оборотите с клиенти и доставчици за последната приключена финансова година и към актуален период;

  • Копия от договори за кредити, лизинги и други финансирания с прилежащите към тях анексирания (в случай, че се иска рефинансиране на задължения към други финансови институции);

  • Бизнес план и икономическа обосновка на исканото финансиране;

  • Прогнозен паричен поток с подробни допускания за срока и размера на търсеното финансиране.

4   Документи, свързани с предлаганото обезпечение:

  • Оценка на предлаганото обезпечение, изготвена от външен оценител, одобрен от Банката. 

  • Документи, удостоверяващи собствеността върху обезпечението. 

5.   Копие от личната карта на представляващия дружеството/ ЕТ.

6.   За акционерни дружества – извлечение от книгата на акционерите. При безналични акции – удостоверение от Централния депозитар.

 

По време на разглеждане на искането за кредит:

1.   Документи, съобразно вида на  искания кредит и спецификата на предмета на кредитиране – договори / оферти / фактури и др.

2.   Допълнителни разшифровки / договори / документи, свързани с разглеждане на финансовото състояние на дружеството.

3.   Документи, изискани от юристите на Банката, свързани с уточняване правния статут на предложеното обезпечение.

4.  Удостоверение за данъчни задължения  по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от НАП, за липса на публични задължения на дружеството / ЕТ, подлежащи на принудително изпълнение.

5.   Удостоверение от ЦРОЗ по партидата на дружеството кредитоискател / залогодател.

6.   Удостоверение за тежести, издадено от Агенция по вписвания към Имотен регистър.

7.  Решение на компетентния орган / едноличния собственик за сключването на договора и неговите основни параметри, в това число и за предоставените обезпечения.
 

   

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster