search-icon

Свободен ресурс

Свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране чрез банки-партньори, предоставен от Немската банка за развитие KfW

Общ размер на финансирането: 3 151 874,85 евро

Максимална експозиция към банка: до 1 022 584 евро (левова равностойност 2 000 000 лв.); без ограничение в броя на заемите с банките-партньори

Лихвен процент за он-лендинг финансирането: по договаряне и съгласно вътрешните регулации на ББР

Целево усвояване: за последващо предоставяне на заеми на МСП – клиенти на банките.

  • Допустими за последващо финансиране са: микро, малки и средни предприятия с над 50% частно участие; максимална експозиция към един кредитополучател – до 51 129 евро;
  • Mаксимален размер за МСП с до 50 служители (инвестиционни и оборотни кредити) – 51 129 евро;
  • Mаксимален размер за МСП с до 20 служители (оборотни кредити) – 25 565 евро;
  • Срок на заема – от 2 месеца до 3 години;
  • Други условия – съгласно одобрения от Министерство на финансите; 
  • Договор за заем с банката партньор и конкретно постигнатите договорености с ББР.

 

Свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране чрез небанкови финансови институции по програма "Лизинг лайн"

Повече детайли за програмата вижте тук.

За въпроси и информация относно свободния ресурс по он-лендинг програмите:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg 

тел.: 02/93 06 391; 02/9306 364

 

 

Свободен ресурс, предназначен за он-лендинг финансиране чрез банки-партньори, осигурен по Програма КОСМЕ+

 

Общ размер на финансирането: 33 млн. евро, комбинирано с гаранция от ББР

Целево усвояване: бизнес клиентите на търговските банки, както и МСП - клиенти на небанковите финансови институции, които предоставят бизнес кредити и са сключили споразумение за индиректно финансиране с ББР по Програма КОСМЕ+

Максимално финансиране за МСП: до 150 000 евро, с до 10-годишен срок за издължаване, при максимален лихвен процент за кредитите 3М euribor + 5,7% и максимално общо възнаграждение за поемане на ангажимент по банкова гаранция: до 2 % годишно.

Обновената Програма КОСМЕ+ предвижда облекчени изисквания към обезпечеността по предоставяните на МСП кредити/банкови гаранции, приоритетно разглеждане на проекти на стартиращи предприятия, а така също и допълнителни стимули за предприемачите, които дават шанс за работа на застрашени от социална изолация и търсещи своята интеграция в обществото хора, чрез реализирането на „Проекти със социално въздействие“.

Повече детайли за Програмата вижте тук

 

За въпроси и информация:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg

тел.: 02/93 06 391; 02/9306 364

 


Свободен ресурс за предоставяне на кредитни линии за оперативен лизинг за малките и средните предприятия по Програма на ББР "ОЛ / 4 / МСП“

 

Стартов бюджет на Програмата: 30 000 000 евро

Целева група партньори-получатели на финансиране: търговски дружества с основен предмет на стопанска дейност лизинг

Предназначение и цели: предоставяне на дългосрочен заемен ресурс при условия, позволяващи по-голям и по атрактивен достъп до услугата оперативен лизинг в полза на бизнеса на малки и средни предприятия в България

Максимален лимит на кредит: до 3 000 000 евро

Българската банка за развитие предлага индиректно финансиране чрез предоставяне на кредитни линии на лизингови компании в полза на малките и средните предприятия. Стартовият бюджет на „Програма ОЛ/4/МСП“ е 30 млн. евро. Максималният размер за кредитните линии, предоставяни на он-лендинг партньорите, е 3 млн. евро.

Максималният срок за издължаване на кредитните линии, в това число усвояване, текущо и окончателно погасяване, е до 10 години. Лихвеният процент към лизинговите дружества се начислява на база 3-месечен EURIBOR плюс надбавка до 4 пункта годишно.

Повече детайли за Програмата вижте тук

 

За въпроси и допълнителна информация:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg

тел.: 02/93 06 391; 02/9306 364

 

 

Свободен ресурс по Програма на ББР за индиректно финансиране на земеделски стопани, които са членове на взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани

 

Стартов бюджет на Програмата: до 15 милиона лева

Целева група кредитополучатели: Взаимоспомагателни кредитни кооперации на земеделски стопани, вписани като финансови институции в публичния регистър по чл.3а от Закона за кредитните институции.

Предназначение и цели:  Предоставяне на инвестиционно и оборотно финансиране на земеделски стопани, членове на Взаимоспомагателни кредитни кооперации за земеделие и/или развитие на селските райони и/или рибарство и аквакултури и извършване на свързани и съпътстващи дейности с тях

Максимален размер на кредит:  1 500 000 лева

Срок: До 5 години, с възможност за удължаване в четвъртата година за нов 5-годишен период

Лихвен процент: Цена при заемане на средства по програмата: 6М EURIBOR + 3,5 % (350 б.т.) годишно, но не по-малко от 3,5% (350 б.т.), изчисляван на база Actual/360

Българската банка за развитие отправя покана до взаимоспомагателните кредитни кооперации на частните земеделски стопани (Кредитните кооперации) за участие в нейната Програма за индиректно финансиране.
В изпълнение на Програмата регистрираните в БНБ взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани могат да кандидатстват за кредит от ББР, който впоследствие ще трябва да използват за целево последващо финансиране на стопанската дейност на своите членове - частни земеделски стопани и земеделски производители, при определените от ББР атрактивни условия и ниски лихвени нива.

Повече детайли за Програмата вижте тук

 

За въпроси и допълнителна информация:

Управление „Външни програми“

e-mail: externalprogrammes@bdbank.bg 

тел.: 02/93 06 391; 02/9306 364

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси