Други активи

Други активи

auction bid sale judgment mallet with public

Обява за публичен търг с явно наддаване

„Българска банка за развитие“ ЕАД стартира процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 5 112 240 броя налични, обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност на всяка една от тях 1 лев, представляващи 99,615% от капитала на акционерно дружество „Пътстройинженеринг“ АД, ЕИК 108001767, собственост на “Роудуей Кънстракшън” АД, ЕИК 205427809, заложени в полза на банката. Начална тръжна цена: 7 120 000 (седем милиона сто и двадесет хиляди) лева.

Виж още ➔
търг

Резултати от проведен търг с явно наддаване

Резултати от проведен търг с явно наддаване на 5 112 240 броя налични, обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност на всяка една от тях 1 лев, представляващи 99,615% от капитала на „Пътстройинженеринг“ АД, ЕИК 108001767, собственост на “Роудуей Кънстракшън” АД, ЕИК 205427809, заложени в полза на bанката, насрочен за 11.06.2024 г.

Виж още ➔
Lawyers give advice about judgment, agreements, justice Customer

Обява за публичен търг с явно наддаване

Българска банка за развитие (ББР/Банката) стартира процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 5 112 240 броя налични, обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност на всяка една от тях 1 лев, представляващи 99,615% от капитала на акционерно дружество „Пътстройинженеринг“ АД, ЕИК 108001767, собственост на “Роудуей Кънстракшън” АД, ЕИК 205427809, заложени в полза на банката.

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster