Top view of architectural engineer working on his blueprints with documents on construction site.

Оборотно финансиране за строителни фирми

Със сключени договори за изпълнение на СМР с контрагенти, спечелили безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проекти

Българската банка за развитие предлага оборотно финансиране за строителни фирми със сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) с контрагенти, страна по договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ по национални и европейски програми. В обхвата му влизат две направления:

НАПРАВЛЕНИЕ 1 – проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);

НАПРАВЛЕНИЕ 2 – проекти по Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и подобряване на природното наследство на селата“ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Направление 1

научете повече ➔

Направление 2

научете повече ➔

Целеви групи

Строителни фирми, които:

✔ Имат сключен договор с възложител (община, административна институция, министерство или бенефициенти по Мярка 7.6) за изпълнение на проекти, одобрени за безвъзмездна финансова помощ;
✔ Имат приключени поне две финансови години с отчетен положителен собствен капитал или солидарен съдлъжник;
✔ Към датата на сключване на договора за кредит нямат задължения към финансови институции по експозиции в просрочие, което да надвишава 30 дни по данни от Централния кредитен регистър.

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за финансиране чрез нашата онлайн форма и наш експерт ще се свърже с вас

apply credit image

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

Запазете час за онлайн консултация

Свържете се с нас, ако искате да запазите час за онлайн консултация с наш експерт.

apply credit image
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster