Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Изисквания, процедури, инструкции

1. Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в сградата на „Българска банка за развитие“ ЕАД на ул. "Дякон Игнатий" №1.

2. Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация се извършват съгласно Закона за достъп до обществена информация.

3. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи съгласно Наредба № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, издадена от министъра на финансите, и представяне на платежен документ.

4. Указания относно приложението на Закона за достъп до обществена информация.

Отчети

Регистри на постъпилите заявления за достъп до обществена информация

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster