search-icon

Инвестиционно посредничество

Българска банка за развитие е член на Българска фондова борса и Централен депозитар. В качеството си на инвестиционен посредник, банката предлага широк кръг от услуги на своите клиенти и извършва следните дейности: 

 • Дейност като депозитарна и попечителска институция
 • Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиент с:
  • Инструменти на паричния пазар
  • Акции
  • Корпоративни облигации
  • Държавни ценни книжа
  • Борсово търгуеми продукти
  • Чуждестранна валута 
  • Борсово търгувани стоки
  • Финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти 
 • Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия с свързани с това въпроси, както и консултации и въпроси относно преобразуване на дружества и придобиване на предприятия;
 • Консултации по осъществяване на публични предлагания на ценни книжа на територията на Р. България

Българска банка за развитие изпълнява нареждания или приема и предава за изпълнение нареждания във връзка с един или повече  финансови инструменти.

Образец за нареждане на дистанционни поръчки изтеглете от тук.

Капиталови пазари

Българска банка за развитие изпълнява нареждания на клиенти на регулиран пазар на финансови инструменти и извънборсов пазар

Вижте повече

Контакти

Управление "Трежъри"
e-mail: treasury@bdbank.bg
Телефони:
+ 359 2 9360 205 +359 2 4529 320
+ 359 2 9306 221 +359 2 4529 434
+ 359 2 9306 275 +359 2 4529 453

За контакт с ББР
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси