Инвестиционно посредничество

Инвестиционно посредничество

Българска банка за развитие е член на Българска фондова борса и Централен депозитар. В качеството си на инвестиционен посредник, банката предлага широк кръг от услуги на своите клиенти и извършва следните дейности: 

 • Дейност като депозитарна и попечителска институция
 • Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиент с:
  • Инструменти на паричния пазар
  • Акции
  • Корпоративни облигации
  • Държавни ценни книжа
  • Борсово търгуеми продукти
  • Чуждестранна валута 
  • Борсово търгувани стоки
  • Финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други деривативни инструменти 
 • Консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия с свързани с това въпроси, както и консултации и въпроси относно преобразуване на дружества и придобиване на предприятия;
 • Консултации по осъществяване на публични предлагания на ценни книжа на територията на Р. България

Българска банка за развитие изпълнява нареждания или приема и предава за изпълнение нареждания във връзка с един или повече  финансови инструменти.

Образец за нареждане на дистанционни поръчки изтеглете от тук.

ИНФОРМАЦИЯ относно решение на Управителния съвет на „Българска банка за развитие“ ЕАД да не бъде приемана Политика за ангажираност

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster