Modern house with solar panels. Night view of a beautiful white house with solar panels.

ВЕИ за домакинства

Програма в партньорство с търговските банки

Програмата има за цел да улесни достъпа до мостови заеми на граждани за изпълнението на проекти за замяна на енергийни източници на твърдо гориво (печка, котел или камина) с възобновяеми.

Изискването е кандидатите да са сключили договор за безвъзмездно финансиране по Процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ (Вариант 2), изпълнявана от Министерството на енергетиката.

Благодарение на гаранцията от ББР търговските банки, заявили участие в програмата, ще отпускат заеми за реализация на инвестициите преди изплащане на безвъзмездната помощ с по-ниски изисквания за обезпечение, включително без предоставяне на вещни обезпечения и самоучастие от кредитополучателите.

до 22 хил. лв.

за инсталация на фотоволтаични системи до 10 kWp

до 3 хил. лв.

за слънчеви инсталации за топла вода

до 5 години

срок на кредитите

до 12 месеца

възможност за гратисен период

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster