search-icon

Финансови инструменти

Правила за изпълнение на финансови инструменти

Предметът на настоящите правила е да очертаят задълженията и процедурите, свързани с отговорностите на „Българска банка за развитие“ АД (Банката, ББР) при изпълнението на финансови инструменти, възложени на ББР АД при непряко управление на ЕК по смисъла на чл. 62 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета.

Виж още ➔

Правила за прилагане на законодателството за държавните помощи на Групата на ББР

Целта на настоящите правила е да се очертаят задълженията и процедурите, свързани с отговорностите на ББР АД и нейните дъщерни дружества като администратор на държавна помощ. Тези правила предоставят информация относно приложимата правна рамка, ролите и задачите в рамките на Банката.

Виж още ➔

Вътрешни правила и процедури за управление процеса по възлагане на услуги и сключване на рамкови договори при използване на финансови инструменти в Българска банка за развитие

Вътрешните правила имат за цел oсигуряване на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация при избора на изпълнители в публикуваните и обявени процедури. Също така повишаване икономичността, ефикасността и ефективността при разходване на предоставените средства, както и създаване на вътрешна организация и координация между действията на служителите и звената, ангажирани в процеса по планиране, подготовка, възлагане и контрол на изпълнението по договори за услуги и рамкови договори.

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси