Финансови инструменти

Финансови инструменти

Правила за прилагане на законодателството за държавните помощи на Групата на ББР

Правила за прилагане на законодателството за държавните помощи на Групата на ББР

Целта на настоящите правила е да се очертаят задълженията и процедурите, свързани с отговорностите на ББР ЕАД и нейните дъщерни дружества като администратор на държавна помощ. Тези правила предоставят информация относно приложимата правна рамка, ролите и задачите в рамките на Банката.

Виж още ➔
Вътрешни правила и процедури за управление процеса по възлагане на услуги и сключване на рамкови договори при използване на финансови инструменти в Българска ба

Вътрешни правила и процедури за управление процеса по възлагане на услуги и сключване на рамкови договори при използване на финансови инструменти в Българска банка за развитие

Вътрешните правила имат за цел oсигуряване на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация при избора на изпълнители в публикуваните и обявени процедури. Също така повишаване икономичността, ефикасността и ефективността при разходване на предоставените средства, както и създаване на вътрешна организация и координация между действията на служителите и звената, ангажирани в процеса по планиране, подготовка, възлагане и контрол на изпълнението по договори за услуги и рамкови договори.

Виж още ➔
Правила за изпълнение на финансови инструменти

Правила за изпълнение на финансови инструменти

Предметът на настоящите правила е да очертаят задълженията и процедурите, свързани с отговорностите на „Българска банка за развитие“ ЕАД (Банката, ББР) при изпълнението на финансови инструменти, възложени на ББР ЕАД при непряко управление на ЕК по смисъла на чл. 62 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета.

Виж още ➔
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster