Вътрешни правила и процедури за управление процеса по възлагане на услуги и сключване на рамкови договори при използване на финансови инструменти в Българска ба

Вътрешни правила и процедури за управление процеса по възлагане на услуги и сключване на рамкови договори при използване на финансови инструменти в Българска банка за развитие

Настоящите правила и процедури уреждат: 
1. Ред за планиране на потребностите от възлагане на услуги, свързани с финансови инструменти;
2. Подготовка и организация за провеждане на процедури за възлагане на услуги;
3. Провеждане на процедура за възлагане на услуги;
4. Сключване на договори за услуги; 
5. Обжалване на процедурите за избор на изпълнител;
6. Ред за осъществяване на контрол по изпълнението на предоставените възложени услуги и приемане на резултатите от тях; 
7. Ред за съставяне и съхранение на документите (досиета), свързани с възложените услуги;
8. Създаване и поддържане на изявления, поместени на сайта на „Българска банка за развитие“ ЕАД (Банката, ББР). 


Вътрешните правила имат за цел: 
1. Осигуряване на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация при избора на изпълнители в публикуваните и обявени процедури;
2. Повишаване икономичността, ефикасността и ефективността при разходване на предоставените средства;
3. Създаване на вътрешна организация и координация между действията на служителите и звената, ангажирани в процеса по планиране, подготовка, възлагане и контрол на изпълнението по договори за услуги и рамкови договори.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster