Активно партньорство с академичните среди

Активно партньорство с академичните среди

Българската банка за развитие в тясно сътрудничество със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университета за национално и световно стопанство

Българската банка за развитие сключи Меморандум за сътрудничество с два от най-големите университети в страната - Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университета за национално и световно стопанство. Сътрудничеството между институциите цели да засили диалога между бизнеса и университетските среди. Така ББР ще затвърди социалната си ангажираност, като продължи да осигурява по-добри шансове за кариерно развитие и професионална реализация на българските студенти.

В документите е заложено осъществяването на проучвания и научни изследвания в областта на банковата дейност, финансирането на малки и средни предприятия, придобиването на дялови участия, добро корпоративно управление, обработка на статистически данни, финансови инструменти, управление на средства от Европейския съюз и други. Предвижда се и провеждането на съвместни научни прояви, обучения и конкурси.

Меморандумите включват още осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студентите чрез посещения на място в дружествата от Групата на ББР, срещи с експерти, организация на учебни и преддипломни стажове и практики и други инициативи в техен интерес и подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от съвместен интерес.

В документите е предвидено и съвместно кандидатстване по проекти/програми в областите на интерес на двете страни и организиране на публични събития за представяне на добри практики в банковия сектор и обучение в тази област.
 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster