Указания относно приложението на Закона за достъп до обществена информация

Указания относно приложението на Закона за достъп до обществена информация

„Българска банка за развитие“ ЕАД е публичноправна организация по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Съгласно в чл. 41, ал. 2 от Конституцията на Република България гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права. Гарантиране на правото на информация е уредено в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. За целта законът регламентира както задължените субекти за осигуряване на достъпа до обществена информация, така и съдържанието на решенията за отказване на такъв. Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

При предоставянето на достъп до информация се следва посочената по-долу процедура:

  1. Право на достъп до обществена информация има всяко лице, отговарящо на условията по чл. 4 от ЗДОИ.

Какво е обществена информация

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на „Българска банка за развитие“ ЕАД. Информацията, касаеща конкретни кредитополучатели, размер на отпуснато финансиране, условия по сключени сделки и/или други параметри на конкретни търговски правоотношения, както и всяка друга информация, защитена като търговска и/или банкова тайна, класифицирана информация, или информацията, съдържаща лични данни, не представлява обществена информация.

2. Заявление за достъп:

2.1. Подаването и регистрирането на заявление за достъп се извършва всеки работен ден от 9.00 – 17.00 часа в деловодството на „Българска банка за развитие“ ЕАД - гр. София, ул. "Дякон Игнатий" №1;  

2.2. Заявлението задължително съдържа реквизитите изброени в чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ.

2.3. В случай, че заявлението не съдържа изискуемите реквизити, то се оставя без разглеждане (чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ). В тези случаи, ББР уведомява писмено подателя за обстоятелството по чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ.

З. Срокът за разглеждане на заявленията е 14-дневен, считано от датата на  регистрацията на заявлението (чл. 28, ал. 1 от ЗДОИ).

4. Срокът може да бъде удължен само в следните хипотези:

4.1. при условията на чл. 29 от ЗДОИ: при необходимост от уточняване на заявлението - от уточняването започва да тече нов 14-дневен срок;

4.2. при условията на чл. 30 от ЗДОИ: при поискана обемиста информация, за подготовката на която е необходимо повече време -допустимо удължаване до 10 дни;

4.3. при условията на чл. 31 от ЗДОИ: когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо искането на неговото съгласие -допустимо удължаване до 14 дни; най-късно в 7-дневен срок от регистрацията на заявлението да се поиска писмено съгласието на третото лице.

Във всички случаи заявителят се уведомява писмено за удължаването на срока и за причината, която налага това. В деня на получаване на заявлението ББР проверява дали е приложима някоя от разпоредбите, допускащи удължаване на срока, и изготвя съответните проекти на уведомителни писма и на писма до трети лица за искане на тяхното съгласие по чл. 31 от ЗДОИ.

5. Препращане на заявлението: в случаите на чл. 32 от ЗДОИ - в 14-дневен срок от регистрацията на заявлението. Писмото за препращане се изпраща с копие и до заявителя.

6. Липса на исканата информация: в случаи по чл. 33 от ЗДОИ - в 14-дневен срок от регистрацията на заявлението се уведомява заявителя.

7. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са изброени в чл. 26 от ЗДОИ. Информацията да се предоставя в исканата от заявителя форма, освен в случаите на чл. 27 от ЗДОИ.

8. Решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп - след като е изяснено каква информация се иска, къде се намира тя, може ли да бъде предоставена, в какъв обем и в каква форма, се изготвя решение за предоставяне на пълен или частичен достъп до информация, или за отказ за предоставяне на достъп.

9. Обжалване:

Решенията за предоставяне на пълен или частичен достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред съответния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

10. Отговорност:

Административно наказателни разпоредби, съдържащи се в глава пета на Закона за достъп до обществена информация.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster