Програми в процес на обсъждане в ИСУН

Програми в процес на обсъждане в ИСУН

 

 • BG-RRP-3.007 - Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) с цел да се стимулира икономическият растеж, да се създадат нови работни места и да се увеличи експортният капацитет на страната чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните паркове/зони. Ще се финансират оператори на индустриални паркове/зони, именно: търговско дружество с над 50 на сто държавно участие, търговско дружество с над 50 на сто участие на съответната община в капитала, търговци по смисъла на ТЗ и ММСП.  

  Бюджет 212 500 000 лв., размер на БФП от 3 000 хил. до 40 000 хил. лв., срок на инвестицията до 30 месеца, но не по-късно от 30.06.2026г. Основни критерии за оценка на проектите: брой на привлечените инвеститори и брой на новоразкрити работни места. Ще се разглеждат с приоритет кандидати от Северна България, с цел балансираното развитие на страната. Допустимите дейности: Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура, изграждане на научноизследователска (иновативна) вътрешна техническа инфраструктура и екологична вътрешна инфраструктура. 

  Индикативна дата на обявяване на процедурата 03.04.2023 г.
   
 • BG-RRP-4....... „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“ с цел да се увеличи използването на възобновяема енергия и да се намали потреблението на твърди горива в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

  Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ); 

  Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. 

  Общ бюджет 240 000 000 лв., от които 80 000 000 лв. по настоящата процедура.

  Минимален размер: Компонент 1 и Компонент 2 няма ограничение.

  Максимален размер:

  Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ - до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.; 

  Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия - до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв. БГВ ще бъде използвана само за собствено потребление. Срок на инвестицията до 18 месеца. 

  Индикативна дата на обявяване на процедурата 01.02.2023 г., която е удължена.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster