search-icon
Business and Financial Planning Concept. Financial advisor planning and working on laptop.

Видове финансиране

Инвестиционен кредит:  за финансиране на материални и нематериални активи

Кредит за оборотни средства, включително револвираща кредитна линия

Гаранции за добро изпълнение: линия за издаване на гаранции или еднократна гаранция

 

Кредитите може да се комбинират, при положение че общата експозиция (вкл. и на ББР Лизинг) не надхвърля тавана от 5 млн. лева, определен в устава на ББР.

 

Ограничения

Не е допустимо включване в тази програма на кредит за мостово финансиране по европейски програми, които предвиждат безвъзмездна финансова помощ (БФП).

Кредитополучателят не може да ползва получена по европейски програми БФП, за да погаси задължения по кредит, включен в тази програма

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster