auction

Обява за публичен търг с явно наддаване

„Българска банка за развитие“ ЕАД (ББР/Банката) обявява процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 5 112 240 броя налични, обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност на всяка една от тях 1 лев, представляващи 99,615% от капитала на акционерно дружество „Пътстройинженеринг“ АД, ЕИК 108001767, собственост на “Роудуей Кънстракшън” АД, ЕИК 205427809, заложени в полза на банката.

Начална тръжна цена: 3 645 440 (три милиона шестстотин четиридесет и пет хиляди и четиристотин и четиридесет) лева.

Депозит за участие в публичния търг с явно наддаване: 10% (десет процента) от началната тръжна цена. Депозитът може да бъде внесен най-късно до 16,00 часа на деня, предхождащ обявения за провеждането на търга ден, по банкова сметка на „Българска банка за развитие“ ЕАД с IBAN: BG72 NASB 9620 1000062004, BIC: NASBBGSF.

Стъпка за наддаване  - 100 000 (сто хиляди) лева.

Всеки заинтересуван може да закупи тръжна документация за участие в търга. Тръжната документация включва Правила за провеждане на търг с явно наддаване, Информационен проспект, както и да се запознае с налични при заложния кредитор ББР документи за дружеството – информация за притежавани активи, финансови отчети и други.

Цена на тръжната документация - 5 000 (пет хиляди) лева.

Достъп до информацията има право да получи всеки, който представи документ за платена цена за закупуване на тръжната документация за участие в търга и подпише споразумение за конфиденциалност, което ще бъде представено на място в Банката.

Достъпът до информация се предоставя в сградата на заложния кредитор ББР всеки работен ден между 14,00 и 16,00 часа след предварително уговорен ден и час за запознаване с документите.

За уговаряне на ден и час за закупуване на тръжна документация и преглед на документи – тел. 02 9306340 или тел. 02 9306248.

Търгът ще се проведе на 30 юли 2024г. от 14:00 часа в сградата на „Българска банка за развитие“ ЕАД -  гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ 1.

За участие в търга се допускат заявления, постъпили в срок до 16,00 часа на деня, предхождащ обявения за провеждането на търга ден. Заявлението се подава в деловодството на „Българска банка за развитие“ ЕАД -  гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ 1, в запечатан непрозрачен плик, в който са приложени всички документи, посочени в Правилата за провеждане на търга. Участникът в търга подава едно заявление за участие в търга.

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster