Капиталови пазари

Капиталови пазари

Регулиран пазар на финансови инструменти


Българска фондова борса – София АД е регулиран пазар на финансови инструменти и към момента е единствената действаща фондова борса в България. Банката е член на борсата и може да изпълнява нареждания за сделки с допуснатите финансови инструменти единствено на този пазар :
•    Акции
•    Корпоративни и общински облигации
•    Акции на дружества със специална инвестиционна цел
•    Борсово търгувани продукти
•    Компенсаторни инструменти
•    Права
•    Варанти
•    Държавни ценни книжа
•    Деривати

Нареждания за закупуване на финансови инструменти могат да бъдат изпълнени и по отношение на първично публично предлагане на финансови инструменти.

 

Извънборсов пазар

 

За изпълнение на нареждания на клиенти, свързани със сделки с финансови инструменти, които могат да бъдат търгувани извън регулирани пазари и ОТС деривативни инструменти, търгувани извън територията на България, Банката ползва услугите на Bloomberg Trading Facility Limited като многостранна система за търговия по отношение на сделки с български държавни ценни книжа, чуждестранни държавни ценни книжа, корпоративни облигации, валутни и лихвени суапи, фючърси и опции, сделки с инструменти на паричен пазар. В случай, че дериватите станат предмет на задължение за търговия, Банката ще изпълнява клиентски нареждания за сделки с тях единствено на регулиран пазар, МСТ или ОСТ. След обособяването на E-Bond електронна функционалност за търговия на български държавни ценни книжа към платформата на Bloomberg Professional, Банката ще сключва сделки за собствена сметка и от името и за сметка на свои клиенти както на борсов (Българска фондова борса – София АД), така и на извънборсов пазар (E-Bond Bloomberg).

Към момента банката няма сключени споразумения с инвестиционни посредници, на които да предава за изпълнение нареждания на клиенти за сделки с финансови инструменти.
 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster