Кодекс за корпоративно управление на банката

Кодекс за корпоративно управление на банката

Настоящият Кодекс за корпоративно управление има за цел да установи основните принципи и правила, на които се основава доброто корпоративно управление на Българска банка за развитие (Банката), както и на дружествата от нейната група.
Кодексът за корпоративно управление отчита целите на Банката, приоритетите в дейността й, заложени в чл. 2 и чл. 4 от Закона за Българската банка за развитие, както и нейния специфичен статут на Банката със 100% държавно участие, чиято дейност е регламентирана с отделен закон.
При изготвянето на настоящия кодекс са взети предвид разпоредбите на българското, европейското и международното право, както и най-добрите международно признати практики за корпоративно управление.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster