search-icon

Европейски инвестиционен фонд (ЕИФ)

Българска банка за развитие е първият избран от Европейската комисия и ЕИФ финансов посредник от всички държави кандидат-членки за присъединяване към ЕС, който получи през юли 2003 г. гаранционна линия по Многогодишната програма за предприятието и предприемачеството.

По силата на споразумението ЕИФ предоставя директна гаранция, която покрива 50% от новосформирания портфейл на банката с допустими кредити на МСП в размер на 42 млн. евро.

През 2015 г. ББР получи  заем в размер на 5 млн. евро от Европейския инвестиционен фонд по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ на Европейския съюз. Целта на заема е да увеличи достъпа до микрофинансиране (заеми и лизинги) и да засили ролята на ББР в подкрепа на микро бизнес в България. За финансиране могат да кандидатстват микро-предприятия с персонал до 10 души, както и самонаети лица, желаещи да развиват бизнес.

Със средствата банката създаде нова он-лендинг програма за микро-кредитиране, която предвижда да съфинансира със свой ресурс. Част от договорения заем ще бъде предоставена на дъщерното дружество на банката Микрофинансираща институция „ДЖОБС“ за отпускане на микролизинги и микрокредити.

През 2016 г. Българска банка за развитие подписа ново споразумение за издаване на контрагаранция с ЕИФ по програма COSME в подкрепа на малкия и среден бизнес у нас. Целта е да се улесни достъпът до дългосрочно и нисколихвено финансиране на фирмите в страната, като едновременно с това да се облекчат и изискванията за обезпечение по кредитите. Програма COSME се реализира с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, известен още като „Плана Юнкер“.

Програмата на ББР „COSME+“ ще покрива до 60% от риска по кредитите за МСП, отпуснати от търговските банки-партньори. По този начин ще се намалят изискванията за предоставяне на обезпечение от страна на бизнеса и ще се даде възможност за поемане на повече риск от страна на финансиращите институции.

http://www.eif.org

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster