Banco Português de Fomento – модерната насърчителна банка

Banco Português de Fomento – модерната насърчителна банка

Португалската банка за развитие проектира иновативни решения в подкрепа на национални и международни проекти, насърчавайки устойчивостта и икономическото развитие

Banco Português de Fomento (BPF) е португалската банка за развитие, която проектира иновативни решения в подкрепа на национални и международни проекти, насърчавайки устойчивостта и икономическото развитие. Учредена е на 3 ноември 2020 г. в резултат на сливането на PME Investimentos — Sociedade de Investimento S.A и IFD — Instituição Financeira de Desenvolvimento S.A. в SPGM — Sociedade de Investimento S.A, в подкрепа на икономическото и социалното развитие на Португалия. 

PME е държавно финансово дружество, учредено през 1989 г. с мисия да насърчава инвестирането в португалски малки и средни предприятия. IFD представлява институция за развитие, предоставяща дългово финансиране, а SPGM е основана през 1994 г. и предоставя финансови гаранции, отговаря за управлението на взаимния контра-­гаранционен фонд и предоставя общ център за услуги към дружествата.Насърчителната банка е създадена със закон, за да продължи дейностите, извършвани по-рано от IFD, PME и SPGM.

Тя има акционерен капитал в размер на 255 милиона евро и общи активи в размер на 950 милиона евро. Нейните публични акционери са португалската държава с 40,92 %, Агенцията за конкурентоспособност и иновации със 47,00 %, Turismo de Portugal, I.P. с 8,08 % и Агенция за инвестиции за външна търговия в Португалия, E.P.E. с участие от 4,00 % от акционерния капитал.

 Банката се фокусира основно върху португалската икономика, но може да бъде активна и в други държави-членки в полза на европейската икономика.

BPF фокусира дейността си върху пет ключови области от португалската икономика:

  • Финансиране на МСП, дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия
  • Иновационни проекти: Цифрова трансформация, предприемачество и иновации
  • Зелени финанси: Устойчиви инфраструктури, транспорт, въглеродна неутралност
  • Социално въздействие: Здравеопазване, дългосрочни грижи, образование и социално жилищно настаняване
  • Инфраструктура: Национални/местни инвестиционни проекти

В кои области е насочена подкрепата: 

  • научните изследвания и иновациите, цифровизация, изкуствен интелект
  • устойчивата инфраструктура, като например декарбонизация и енергиен преход, устойчива енергия, цифрова свързаност, транспорт и мобилност, кръгова икономика, водоснабдяване, отпадъци и друга екологична инфраструктура
  • социалните инвестиции и умения, обхващащи по-специално сектора на здравеопазването, дългосрочните грижи, образование и обучение, заетост и социалното приобщаване, достъпни и/или социални жилища и подобни инициативи, териториалното сближаване
  • повишаване на конкурентоспособността на португалските дружества;

Основните инструменти на BPF включват дълг, квазикапиталови инвестиции, подчинен дълг (включително мецанин), гаранции.  Улесняването на  достъпа до финансиране  може да включва и представянето  на съпътстващи консултантски услуги, свързани с дейностите по финансиране на проекти и предприятия. 

Дейностите й в условията на пазарна икономика се осъществяват само в области, в които са установени предварително неефективности на пазара. За да се избегнат неоправдани нарушения на конкуренцията, BPF трябва да прилага мерки за он-бординг или доказване липса на интерес от страна на частния сектор.

Банката може да действа и като агенция за експортно кредитиране съгласно конкретен мандат, възложен от португалската държава. В това й качество банката ще предоставя официална подкрепа под формата на гаранции за експортни кредити, както и пряко кредитиране/финансиране и рефинансиране.

Резултати от дейността  

През 2021 г. Banco Portuguese de Fomento извършва инвестиции в дружества в размер на 49,9 млн. евро по 93 транзакции. С това са подпомогнати около 70 дружества и са осигурени над 750 работни места.

Предоставеното дългово финансиране в размер  на 18,7 милиона евро подкрепя 12 дружества на обща стойност 18,7 милиона, допринасяйки за създаването и поддържането на 866 работни места.

BPF мобилизира 1,007 млн. евро под формата на издадени гаранции по финансиране от 2 115 млн. евро на повече от 12 600 португалски компании, които осигуряват заетост на около 110 500 работници. През 2021 г. банката стартира 11 нови гаранционни инструмента, които понастоящем разполагат с 30 активни продукта в този сегмент, което съответства на общо разпределени средства в размер на над 3,59 милиарда евро.

Към 31 декември 2021 г. BPF има общо 379,7 млн. евро под управление и 14 активни продукта в тази област.

Данните за дейността й за 2021 г. отразяват огромното значение, което BPF придобива за насърчаването и икономическото развитие на Португалия. Тя ще бъде и една от институциите по изпълнение на националния план за възстановяване и устойчивост, с управлението на 1,550 млн. евро, които ще бъдат инвестирани до 2026 г., с цел да се насърчи съживяването на икономиката и зеления и цифров преход.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster