SID Bank - насърчителната банка за развитие и износ на Словения

SID Bank - насърчителната банка за развитие и износ на Словения

Ясна стратегия и бизнес модел, произтичащи от дългосрочните документи за развитие на ЕС и Словения. Това е сърцевината на SID Bank - насърчителната банка за развитие и износ, която е 100 % собственост на словенската държава.

Словения е малка и отворена икономика, силно изложена на външната търговия, международния транспорт и комуникациите. Географското ѝ местоположение дава на страната стратегическа позиция в центъра на Европа. Насърчителната й банка е създадена през 1992 г. като словенска експортна корпорация - Slovenska izvozna družba, d.d., Любляна. Целта е осигуряване на застраховане и финансиране на износа на словенски дружества.

SID Bank  допълва търговските банки с дългосрочни фондове и  други финансови инструменти там, където има пазарни пропуски:

  • развитие на малките и средните предприятия и предприемачеството
  • научноизследователска и развойна дейност и иновации
  • опазване на околната среда, енергийна ефективност и изменение на климата
  • международни търговски сделки и международно икономическо сътрудничество
  • регионално развитие
  • икономическа и публична инфраструктура.

SID Bank е дружеството-майка на SID Bank Group, което предоставя на своите клиенти широка гама от услуги за насърчаване на конкурентоспособността в международното бизнес сътрудничество. Работи в сътрудничество с търговски банки и чрез пряко финансиране на фирми. Освен пазарния, покрива и държавен недостиг - например чрез антицикличните си дейности.

Държавната банка може да носи по-голям риск от обикновените търговски банки, което е много важно за дружествата в ранни етапи на развитие и за малките и средните предприятия. Те често не могат да получат финансиране в словенска търговска институция. SID Bank им помага да навлязат на нови пазари чрез финансиране и застрахователни дейности. Тя е и националната агенция за експортно кредитиране и носи риск в дейности, които обикновено не се покриват от търговски застрахователни дружества. SID Bank е и входната точка за финансиране с фондове на ЕС като програмата InvestEU и други кохезионни фондове.

Словения й осигурява дългосрочна стабилност

За да може банката да действа за постигане на дългосрочните насоки за развитие на Словения и на ЕС, тя има необходимата подкрепа. В качеството си на единствен акционер, държавата носи неотменима и неограничена  отговорност за задължения към кредиторите по силата на Закона за SID Bank – това позволява на банката да заема от финансовите пазари, без да е необходимо да получава гаранция от Република Словения за всяка сделка.

Като национална агенция за експортно кредитиране, от името и за сметка на държавата, SID Bank предоставя експортно кредитиране и инвестиционно застраховане, намалявайки рисковете на словенските дружества, когато извършват дейност на чуждестранни пазари.

Словения е най-западната от славянските страни, със силни връзки със Западна Европа, особено с държави с германска и италианска история. Когато Югославия се разделя, Словения губи почти 70 % от пазара си, което я насочва към повече бизнес със страни, които сега са в ЕС, и с останалата част от света. Днес износът е основният двигател на словенската икономика. Около 25 % от него отива за Германия. През 2020 г. износът достига почти 33 милиарда евро (стоки и услуги). Търговският баланс на Словения обикновено е положителен в структурно отношение и това е голямо постижение.

Приносът на SID Bank

Средно годишно SID Bank допринася с до 2 % ръст на брутния вътрешен продукт на страната и около 3 % от износа. В дългосрочен план простото предоставяне на финансови и застрахователни услуги не е достатъчно. Това е централната институция за финансиране на устойчивото развитие на словенската икономика. Основната й  мисия е  построена на екологични, социални и икономически стълбове, вкл. изграждането на кръгова икономика и гарантирането на просперитета на Словения в дългосрочен план.

SID Bank насърчава устойчивото финансиране и екологосъобразното развитие от повече от 10 години чрез зелени проекти и финансиране на кръговата икономика. Тя е една от първите банки в региона, емитиращи зелени облигации на международните капиталови пазари през 2018 г. Получава наградата „Зелени облигации„ на инициативата „Climate Bond“.

Предизвикателството COVID-19

Ковид-кризата направи SID Bank най-активната банка в Словения през 2020 г. Въведени са допълнителни инструменти за ликвидност и са подготвени нови програми за финансиране на силно засегнати сектори като туризма. Разработени са и нови инструменти за финансиране на промяната на бизнес моделите - например за дружества в сектора на услугите, които трябва да създадат нови бизнес модели за работа в условията на пандемия.

Банката финансира над 2000 предприятия и общини, засегнати от кризата, с над 800 млн. евро. Реализира и застрахователни полици в размер на около 1,8 милиарда евро. Благодарение на силната си намеса, SID Bank увеличава клиентската си база с около 20 % по време на кризата. Собственият капитал на банката възлиза на 476,1 млн. евро към 31 декември 2020 г. През 2021 г. тя е присъствала в 100 държави, има 1700 млн. евро обем на кредитния си портфейл и 2800 млн. евро - на застрахователния си портфейл.

Според SID Bank много предприятия през последните 2 години са получили държавна помощ, но са запазили същия бизнес модел, което означава, че имат изкуствена стабилност. Кризата ще стане видима, едва след като се прецени дали такива дружества могат да оцелеят със собствените си приходи. Задачата пред SID и другите банки за развитие е да разпознават дружествата, които са в състояние да оцелеят, и да им предоставят подходящите финансови инструменти, изключвайки излишните дружества.

Устремени към бъдещето

SID Bank обединява усилията си с ЕИФ и Хърватската банка за възстановяване и развитие, за да стартира платформата за трансфер на технологии в Централна и Източна Европа. Инициативата е първата по рода си в тази част на Европа и включва Словения и Хърватия. Според SID Bank в бъдеще банките за развитие не трябва да финансират най-добрите в промишлеността, а преобразяващите процеси.

Словенската насърчителна банка въвежда ключови показатели за мониторинг на изпълнението на финансовите си планове и стратегически цели за 2022-2024, като: дял в банковата система, изпълнение по програми на фондовете на ЕС, средно време за одобрение на финансирането, процент на оплакванията на клиентите, ниво на удовлетвореност на клиентите  и др. Определени са и ключови показатели за устойчивост - въглероден отпечатък на служител, средни разходи за обучение и развитие, и дял на по-слабо представения пол на ръководни длъжности.

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster