24.11.2023 Националният гаранционен фонд към ББР е осигурил над 3.3 млрд. лева кредити за малкия бизнес

Тодор Тодоров, изпълнителен директор на НГФ за money.bg

Г-н Тодоров, специална структура като Националния гаранционен фонд към банкова група е нещо уникално за българската банкова система. Какво налага съществуването й като отделно дружество в рамките на Групата на Българска банка за развитие? 

Това е естествен резултат, защото дейността ни е различна. Ние не финансираме директно, а стимулираме отпускането на ресурс от търговските банки и нефинансови институции, като споделяме кредитния риск по нови сделки. 

Същевременно, за разлика от директно кредитиращите ни партньори, не изследваме индивидуално всеки кредит, а предоставяме на тях правото да включват автоматично кредитите в гарантирани от нас портфейли, чиито параметри сме договорили предварително. Накратко - фондът действа по-скоро като застраховател в Групата на ББР.

Да разбирам ли, че вие сте се специализирали в специфична област на финансирането, като всъщност запълвате един от сериозните дефицити пречещи на фирмите да получат нужното им финансиране – липсата на достатъчно обезпечение?

Точно така. За да договорим параметрите на всяка гаранционна схема, изследваме поведението на портфейли от кредити към малки фирми за всяка банка. Това е специфична област на оценка и управление на кредитния риск, която е свързана с определени компетенции и организация на дейността. Тя изисква собствен капитал и неговото управление, за да се реализира инвестиционен доход за обезпечаване на очакваните плащания по издадени гаранции.

Така че обособяването на дейността в отделно дружество осигурява необходимата автономност за вземане на решения експедитивно и в интерес на бизнеса.

Само към банки ли предоставяте такива гаранции или от тях могат да се ползват и други кредитиращи или финансиращи институции?

Могат да се ползват от всяка финансираща институция.

В края на миналата година стартирахме гаранционна програма за лизингови дружества. Към момента сме гарант по лизингови сделки за общо 28.4 млн. лв. – 237 сделки към 183 предприятия.

Предоставяте ли гаранции по реновирани или преструктурирани заеми или по вече съществуващи такива, чийто лимит по искане на фирмата банката е готова да увеличи?

Не, единствено новоотпуснати кредити.

Какъв е ефектът върху икономиката от дейността на фонда?

Водещата ни цел е повече отпуснат ресурс към по-голям брой малки компании. Това е пряко свързано с повишаване на конкуренцията в сектора и с устойчивото му развитие като двигател на икономическия растеж в страната.

От създаването си Националният гаранционен фонд е подкрепил близо 12,000 предприятия да получат финансиране от 3.3 млрд. лв. Това са над 12,000 индивидуални сделки – кредити, в които фондът участва като гарант. Всяко пето регистрирано малко и средно предприятие е получило кредит в резултат на издадена от нас гаранция. Това е непосредственият икономически ефект – свеж ресурс в икономиката, който увеличава постъпленията в бюджета. 

В икономически план особено важно е пазарното поведение на дружеството през икономическите цикли. То включва ограничаване на гарантирането чрез увеличение на гаранционните такси във време на повишено предлагане на кредити и „агресивно“ гарантиране на по-ниска цена в периоди на ограничено предлагане на ресурс. Тази антициклична роля е значима за стабилизиращото въздействие, което фондът оказва върху достъпа до финансов ресурс особено в неблагоприятна икономическа среда.   

Предлагате ли програми за насърчаване на определени кредитополучатели? Как са разпределени тези 3.3 млрд. лв. за които споменахте по сектори и региони?

Дейността ни е насърчителна и всеобхватна. Гаранционните ни схеми целят подпомагане на възможно най-голям брой предприятия, а не определен сектор или регион. Всеки стимул, независимо дали е в резултат на държавна политика или следствие на пазарна конюнктура, намира отражение в търсенето на ресурс през мрежата ни от партньори. 

Въпреки че следва, а не диктува тенденции, гаранционната дейност ускорява достъпа до финансиране и така скъсява периода на реализиране на добавена стойност за МСП. Секторно насочени програми са съвместната ни инициатива с Министерството на земеделието и храните с предоставен от тях ресурс по Програмата за развитие на селските региони, както и с Изпълнителната агенция по аквакултури за сектор "Рибарство".
Разпределението на отпуснатите кредити следва икономическата активност по сектори – основен дял от подкрепените предприятия са в секторите „Търговия“, „Преработка“ и „Селско стопанство“ - близо 65%, следвани от сектор „Транспорт“ - 12% и „Строителство“-7%. 

Над 2/3 от отпуснатите средства са съсредоточени в Южна България, като водещ е Югозападният регион с 36% от общо разплатения ресурс.

Опишете накратко процеса на разработване на една гаранционна схема. Какъв е принципът на работа с търговските банки и финансиращите институции?

Всяка нова гаранционна схема преминава период на съгласуване. Основните параметри, например общо действие на гаранционната схема, вид гаранция, срок на валидност, покритие и максимален размер, се очертават след проведени консултации с потенциалните партньори. 

Следва покана за участие до всички търговски банки с предложени общи параметри. После за всяка банка, изразила интерес, договаряме индивидуално условия в рамките на предложените параметри на гаранционната схема в отделно гаранционно споразумение.

Колко време отнема процесът на съгласуване и договаряне до момента, в който кредитополучателите могат реално да ползват вашите гаранции?

Обичайно отнема между 4 и 6 месеца, като всяка банка започва да прилага програмата от датата на подписване на споразумението.   

Не прибързваме с етапа на съгласуването, защото е важно основните параметри да са добре обмислени, за да се прилага схемата лесно и да е ефективна. 

Индивидуалното договаряне изисква доста аналитична работа. Банките предоставят подробни данни за своите кредитни портфейли, които екипът ни анализира, за да предложи условия за автоматично включване на кредити със сходни характеристики в обособени подпортфейли. Впоследствие всяко споразумение регламентира условията по множество портфейли от индивидуални кредити. 

Това звучи тясно професионално, но къде са кредитополучателите в този процес? Как се отразява на тях това?

Най-голямата полза е, че благодарение на гаранцията от Националния гаранционен фонд много фирми са успели да получат финансиране. Иначе не биха могли. Гарантираме новоотпуснати кредити в размер до 50% от разрешената сума, а индивидуалното покритие на гаранцията е до 2 млн. лв.

Гаранциите на фонда допълват обезпечението, като допринасят и за облекчаване на условията по кредитите, тъй като фондът е споделил риска с търговската банка-кредитор. 

Процесът на гарантиране е максимално опростен – заявление за кредит в търговска банка, анализ на кредитния риск от банков експерт и включване на кредита в гарантирания портфейл при липса на достатъчно обезпечение, самоучастие или очаквани постъпления. На практика издаването на гаранция не изисква нищо допълнително от кредитополучателите в рамките на обичайния процес на отпускане на кредит, затова и често участието ни като гарант остава незабелязано от тях. 

Същинската работа – управлението на издадените гаранции, мониторинг на портфейли, предоговаряне на условия и ред други съпътстващи дейности, се извършват между нас и финансиращите институции, с които работим съвместно за облекчаване достъпа на малкия бизнес до финансиране.

Коя е последната гаранционна програма на фонда?

В края на миналата година стартирахме гаранционна програма с нов 6-годишен период на действие. 

Партньори са ни 9 банки, с които е договорен максимален общ размер на гарантиран портфейл от 629 млн. лв. Очакванията са за новоотпуснати кредити към малкия бизнес от над 1.2 млрд. лв. в рамките на следващите три години. Всяко тримесечие по тази програма отчитаме около 120 млн. лв. новоотпуснати кредити към 600-700 компании.

Изпитвате ли проблеми при платежоспособността на получателите на кредити, гарантирани от фонда?

Дейността на Националния гаранционен фонд е обезпечена със собствен капитал или на професионален език – търгуваме за собствен риск. Всяка гаранционна програма трябва да се самоиздържа, тоест приходите от гаранционни такси и инвестиционен доход да са достатъчни за покриване на платените суми по издадени гаранции и административните разходи на фонда.

Ние не следим обслужването на кредити индивидуално, а управляваме кредитния риск на портфейлна основа. Платежоспособността на кредитополучателите е отговорност на банките-партньори, които извършват мониторинг на кредитите, предоговарят условия при необходимост и се грижат за реализиране на обезпечения при изчерпване на други възможности. 

За периода на дейност сме издали гаранции в общ размер от 1.2 млрд. лв., като изплатените суми по тях са над 15 млн. лв., тоест реализирали сме загуби от 1.3% от размера на гарантирания портфейл. Това е отличен резултат и е плод както на уменията на партньорите ни да управляват кредитния риск индивидуално, така и на способността на екипа ни да анализира поведение на портфейли, да обособява отделни групи със сходен риск и да определя условията за включване на кредити в гаранционните програми.

Споменахте, че банките-партньори на фонда се грижат за реализиране на обезпеченията. Какви обезпечения, след като вашите гаранции заменят техния недостиг? Всъщност при активиране на предоставените от вас гаранции не става ли фондът собственик на активите на фирмата, която има проблеми с обслужването на заема и как в този случай си събирате дължимите суми? Или просто директно отписвате този дълг като загуба, като съответно го провизирате?

Гарантираме инвестиционни и оборотни кредити с различна степен на обезпеченост, включително и необезпечени. Кредитите се включват в отделни подпортфейли в зависимост от степента на обезпеченост, всеки от които е с различна годишна гаранционна такса. 

При предявяване на гаранция изплащаме гарантираната сума, но активите остават собственост на банката, която продължава да управлява кредита – реализира обезпечения и т.н. Възстановените суми се разпределят поравно между нас след погасяване на разходите на банката в процеса на реализиране на обезпечения. Отписването на платената сума се извършва след изчерпване на всички възможности за възстановяване на суми по кредита.    

Казахте, че изплатените суми по предоставени от фонда гаранции са над 15 млн. лева. А колко от тези изплатени суми сте успели да възстановите за сметка на некоректни длъжници, чиито кредити сте гарантирали?

6.5 млн. лв., 43.8% от платените.

Дейността ви е строго специализирана, работите на печалба, каква е причината гарантирането на кредити да не се извършва от частна компания? 

Всъщност отличните резултати са плод на управление, а не на собственост. При управлението на частни инвестиции се търсят печалби, които в абсолютна стойност могат да се реализират в различни комбинации от обеми и цени.
Нашата финансова цел е да поддържаме ниски нива на печалба в тесни граници, което постигаме с цени на гаранциите, близки до очакваните загуби по тях. В резултат следваме и стратегическата цел на дружеството – по-високи обеми.   

Говорите, че поддържате ниска печалба в тесни граници. Но безплатен обяд няма. Можете ли да кажете какъв е средният размер на таксите, които вашите партньори ви плащат за предоставените гаранции и как тези такси се отразяват в цената на отпусканите от тях заеми?

Широк диапазон – от 0.6% до 1.8% по необезпечени към размера на гарантираната сума – тоест половината на това към размера на кредита, защото гарантираме 50% от главницата. Това е диапазон за целия период на съществуване на фонда. По действащите към момента програми не мога да вляза в конкретика, защото става дума за търговски отношения. Среднопретеглената към момента годишна гаранционна такса е 1.02% от размера на гарантирания портфейл, т.е. около 0.5% от размера на отпуснатия кредит.

Каква е визията ви и планове за бъдещето на Националния гаранционен фонд?

Вярвам, че устойчивият растеж изисква здрав и обхватен фундамент. 

Основното, което ни води, е да осигурим на възможно най-широк кръг микро, малки и средни предприятия равен достъп до финансов ресурс. Вярваме, че малкият бизнес се нуждае от достъпни финансови инструменти с облекчено администриране. Това сме заложили в нашите програми. Забележително е, че през годините успяхме с 80 млн. лв. ресурс да поемем риск за 1.2 млрд. лв. В резултат на това 12,000 малки фирми получиха общо 3.3 млрд. лв. финансиране. Всяка гаранционна схема на фонда е рентабилна, като реализираме средногодишна възвращаемост на капитала от 2%. 

Намеренията ни са да следваме тази посока. 

 


Визитка: 
Изпълнителният директор на НГФ Тодор Тодоров е завършил Американския университет в България и университетa Thunderbird в Аризона, САЩ. Стартира като инвестиционен банкер в нюйоркския офис на JP Morgan. След завръщането си в България създава звеното за потребителско финансиране в Банка „Хеброс“, преди присъединяването й към УниКредит. Ръководил е корпоративните финанси на Делойт за България и е бил съдружник във филиала на компанията за Централна и Източна Европа. Под негово ръководство международен екип на Делойт съдейства на БНБ за реализирането на най-мащабния проект за оценка на качеството на активите на банковата система в страната
 

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster